Hovořilo se o azylových domech, krizové pomoci, tísňové péči, ambulantních a terénních službách, odborném sociálním poradenství, dluhové problematice, závislostech, ale i chráněném, propustném, sociálním bydlení nebo denním centru pro osoby bez přístřeší. V této oblasti nemohou chybět diskuze o spolupráci s doprovodnými službami, ať je to zdravotní péče, či právě Probační a mediační služba, poradny, ale také Městská police a další.

V rámci setkání proběhla i prezentace činnosti Probační a mediační služby Prachatice ředitelkou Janou Kosařovou, DVD o obecně prospěšných pracích, předány byly letáky. Na závěr byla nabídnuta prohlídka prostor PMS. Sídlo této služby je na adrese Hradební 435 v Prachaticích.

Komunitní plán sociálních služeb na období 2020 – 2022 bude na našich stránkách k připomínkování.

Hanka Rabenhauptová