Již zítra ale budou jezdit opačným směrem do areálu nového sběrného dvora v Krumlovské ulici.


Na otázky související s novým sběrným dvorem a kompostárnou odpověděli prachatickému deníku Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Prachatice.


Od prvního září zahájí provoz nový sběrný dvůr a kompostárna. Bude se jednat o zkušební provoz, nebo o již tak zvaně ostrý provoz?
Od prvního září zahájíme hned ostrý provoz. Samozřejmě to znamená, že budeme provoz upravovat podle podmínek a zkušeností, které vlastní provoz teprve ukáže.


Lidé v Prachaticích už se na novou kompostárnu těší, stejně jako na to, že si za dovezený bioodpad rovnou odvezou hotový kompost. Jak je ale jasné, zatím si nemají co odvézt. Kdy ta možnost bude?
To bude záležet na zpracování. Podle dodavatele technologie by měl být první kompost hotov za osm týdnů, ale domnívám se, že to ještě nebude k přímému odběru. Bude obsahovat stále ještě poměrně velké množství vody, to znamená, že bude potřeba nechat jej tak zvaně ještě dozrát.

Ve čtvrtek 27. srpna byl slavnostně otevřen areál nového sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici v Prachaticích.
Je kapacita dostatečná, nebo vedle množství bioodpadu z Prachatic umožní zpracovávat podobný odpad například z okolních obcí a měst?
Celková roční kapacita kompostárny je 3200 tun surové hmoty, která se do areálu naveze. Rezerva určitě bude, i když je třeba říci, že se množství hmoty těžko naplánuje na tunu přesně. Ukázkou může být letošní rok, kdy se vzhledem k velkému suchu vypustilo několik sečí. Produkce zelené hmoty logicky klesla. Je to prostě rok od roku a není možné přesně určit, jaké množství ten který rok bude.


Mezi stroji, které stojí na ploše, není vidět štěpkovač?
Ten nebyl součástí dotace, takže jsme byli omezeni finančními prostředky. Nicméně je to jeden ze strojů, o němž se hovoří jako o možném rozšíření strojového vybavení areálu kompostárny. Menší větve ale dokáže zpracovat i technika, která je nyní k dispozici, navíc je to řešitelné například nějakou zápůjčkou stroje, případně v rámci nějaké subdodávky.


Je vcelku logické, že okolní menší obce na vybudování vlastní kompostárny nedosáhnou a budou mít tedy zájem svážet bioodpad sem. Za jakých podmínek?
To bude plně v kompetenci provozovatele areálu, to znamená Technických služeb města Prachatice. Nicméně kapacita kompostárny je dostatečně velká.

Za provoz areálu sběrného dvora a kompostárny budou odpovídat Technické služby města Prachatice. Naše další otázky proto směřovali na jejich jednatele Rostislava Eichnera.


Areál budou provozovat nový sběrný dvůr a kompostárnu Technické služby města Prachatice. Provoz začne prvního září, jak to bude se starým sběrným dvorem v Mlýnské ulici?
Ten bude fungovat prakticky do posledního dne, to znamená ještě v pondělí. Hned v úterý začne provoz v novém areálu.


Jak to bude s materiálem, který do té doby lidé do sběrného dvora v Mlýnské ulici dovezou?
Veškerý materiál, který bude uložen ještě do starého sběrného dvora, jeho provozovatel společnost Envisan-Gem má za úkol do konce září kompletně odvézt a areál sběrného dvora vyklidit. To ale neznamená, že by starý sběrný dvůr zůstal bez využití. Sloužit bude pro potřeby města dál jako skladovací prostor pro uložení materiálu, který v rámci své činnosti vyprodukuje.

Ve čtvrtek 27. srpna byl slavnostně otevřen areál nového sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici v Prachaticích.
Jak to bude se zaměstnanci, kteří doteď pracují v původním sběrném dvoře?
Byli to zaměstnanci současného provozovatele sběrného dvora, nicméně jednoho zaměstnance jsme převzali na dohodu o provedení práce a zaměstnáme jej pro provoz nového sběrného dvora. Další zaměstnanec se bude starat o provoz kompostárny. Až se ukáže, co vše bude potřebovat provoz areálu, pak můžeme uvažovat o dalším rozšíření, nicméně aktuálně bychom měli provoz areálu zvládnout vlastními silami s celkem třemi pracovníky. Jeden bude na pozici vedoucího, který bude mít na starost kompostárnu, která je administrativně a technologicky nejnáročnější.
Podmínky dané dotací jsou zpracovat po dobu pěti let každý rok 3200 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu a zpracovat tisíc tun ostatních odpadů.


Budou na toto množství stačit samotné Prachatice, nebo sem budou bioodpad svážet i okolní obce?
Počítali jsme si hmotnostní bilanci, měli jsme trochu obavy z toho, že nebudeme schopni kapacitu naplnit. Nicméně máme stále historicky shromážděný biologicky rozložitelný odpad, kterým budeme kapacitu doplňovat. Ale vzhledem k tomu, jak se začínají ozývat okolní obce, určitě nebude problém stanovenou kapacitu naplňovat.


Takže se může stát, že byste museli případně i zájemce odmítat?
Nechci v tuto chvíli říkat ani že ano, ale ani že ne. Pro Prachatice a jejich osady počítáme s objemem 1500 tun, hlásí se nám Volary s množstvím 1000 tun, takže by nám zbývalo zhruba 700 tun. Pořád jsou tu okolní obce, takže bychom to měli bez problémů naplnit. Kromě toho neumíme říct, nakolik se bude dařit naplňovat pravidelný týdenní svoz hnědých nádob s biologickým odpadem, které chceme rozmístit po městě. Každopádně bude muset být mezi obyvateli Prachatic skutečně velká osvěta, aby separace biologického odpadu ve městě byla co možná nejčistší, aby následně nevznikaly zbytečně vysoké náklady na dotřiďování svezeného odpadu. To je v tuto chvíli rozhodně velká neznámá. Předpoklady jsou, že by až třicet procent komunálního odpadu měla tvořit právě složka biologického odpadu. Ale přijďte za rok, budeme vědět víc.


Kdy si obyvatelé Prachatic budou moci odvézt první kompost a jakým způsobem to bude probíhat, bude to kilo za kilo?
Občané města nebudou mít možnost vjet přímo do areálu kompostárny, tam budou najíždět výhradně vozidla určená pro svoz bioodpadu, který bude podléhat přímému vážení a registraci. Biologický odpad, který sem lidé přivezou třeba na káře za autem, vyloží do velkoobjemových kontejnerů, které po naplnění obsluha naloží, zváží a zaeviduje a převeze do kompostárny k dalšímu zpracování. Totéž bude platit pro hotový kompost, který naložíme do kontejneru, převezeme na sběrný dvůr, odkud si budou moci zájemci hotový kompost naložit a odvézt.

Ve čtvrtek 27. srpna byl slavnostně otevřen areál nového sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici v Prachaticích.
A bude to tedy co do množství totéž, co sem lidé dovezou?
Domnívám se, že až se kompostárna naplno rozjede, bude kompostu takové množství, že ho bude dostatek pro každého zájemce, i když asi ne hned od začátku a než se uspokojí počáteční poptávka.


Takže zatím budou lidé do sběrného dvora bioodpad pouze navážet?
Přesně tak. Je třeba připomenout, že když lidé vozili biologicky rozložitelný komunální odpad do starého sběrného dvora, většinou končil na skládce komunálního odpadu, což bylo špatně. Ale tahle situace byla dána prostorovým omezením starého sběrného dvora, takže v kontejnerech končil papír, plasty stejně jako objemný odpad. Maximum, co se nám tam podařilo, byl kromě kontejneru na stavební suť ještě kontejner na dřevěný odpad a starý nábytek, který v současnosti žádaný a dokonce se za něj i platí. Cílem nového areálu je do budoucna snížit náklady na systém třídění a svozu odpadu a tím i kapitační platbu za odpad pro obyvatele v Prachaticích. A současně tím dodržujeme jak současnou legislativu, tak se připravujeme na rok 2023, kdy by mělo být zakázáno skládkování.