V pondělí 6. března se skóre srovnalo. Ministr kultury rozhodnutí na základě rozkladu města Prachatice zrušil. Prachatický deník o tom v pondělí v podvečer informoval Antonín Jurčo, vedoucí stavebně správní odboru MěÚ Prachatice. „Předpokládal jsem, že ministr vyhoví námitkám, které jsme jako město podali,“ zhodnotil Martin Malý, starosta Prachatic. Kralova vila tak není kulturní památkou. Šetření se vrací na začátek. Komisaři teď musí znovu posoudit kulturní dědictví v podobě objektu nebo bezpečnost lidí a bezpečnost dopravy a další.Ministr kultury ve svém právním názoru konstatuje, že v řízení nelze rozhodovat výlučně na základě odborného zkoumání a prokazování existence památkových hodnot objektu, neboť zde existuje zásadní střet dvou zcela protichůdných veřejných zájmů, a to veřejného zájmu na ochraně kulturního dědictví s veřejným zájmem na realizaci přeložky silnice za účelem zajištění bezpečnosti občanů, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížení vlivů silniční dopravy na zdraví. V novém projednání má Ministerstvo kultury provést test citlivosti, resp. proporcionality, obou existujících veřejných zájmů. Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je totiž veřejný zájem na ochraně kulturního dědictví nutno realizovat proporcionálně ve vztahu k jiným konkurujícím veřejným zájmům.V novém projednání věci bude město Prachatice v dohodě s Jihočeským krajem, investorem stavby přeložky silnice, nadále dle možností hájit veřejný zájem na její realizaci, neboť zlepšení parametrů dopravního napojení města je nezbytné pro potlačení nepříznivých sociálních a ekonomických vlivů plynoucích z izolované polohy města a jeho vzdálenosti od regionálních a nadregionálních center. Tyto skutečnosti se jednoznačně negativně promítají do možností dalšího rozvoje města.