Lesy ČR v září podaly žádost o výjimku k plošnému kácení proti kůrovci na území Národní přírodní rezervace (NPR) Boubínský prales, která se rozkládá na území a v okolí nejznámějšího a hojně navštěvovaného českého pralesa v CHKO Šumava. Konkrétně žádají o možnost vytvářet holiny větší než 1 hektar na území téměř celé NPR vně území původního oploceného pralesa. Krom oploceného pralesního jádra, v němž nikdy nebyla přerušena kontinuita vývoje divokého lesa, se však v rezervaci roztroušeně nachází také další zbytky hodnotných porostů pralesovitého charakteru a přírodně cenných a zranitelných lesů. Zákon plošné kácení v národní přírodní rezervaci zakazuje. Správa CHKO Šumava má o podobě výjimky rozhodnout v brzké době. Hnutí DUHA jako účastník příslušného správního řízení zdůrazňuje, aby byla rezervace maximálně uchráněna před škodlivými zásahy či pohybem těžké techniky a co největší část lesů byla i přes působení kůrovce ponechána samovolnému vývoji, který lesu neuškodí zdaleka tolik jako holosečné kácení. Ostatně i platný Plán péče o NPR udává, že dlouhodobým cílem ochrany území je ponechání samovolnému vývoji.

Ekologická organizace varuje, že povolení kácení by kromě přímého poškození rezervace pravděpodobně ohrozilo lesy v rezervaci následnými polomy. Do otevřených porostních stěn se – zejména pak v horské oblasti Boubína – mnohem snáze opře vítr a dojde k rozvratu porostů. To v důsledku povede k dalšímu namnožení kůrovce na polomovém dříví a k tlaku na jeho asanaci i na zásahy proti kůrovci v okolních porostech. Právě to se stalo v jiných horských oblastech, nejblíže např. na hřebenech NP Šumava, v NPR Černé a Čertovo jezero nebo ve vojenském prostoru Boletice (zejm. Knížecí stolec, Lysá ad.).

Ponechání lesů divoké přírodě má však i svoji nezpochybnitelnou biologickou hodnotu. Jak je patrné z celé řady výzkumů, právě pralesovité zbytky i staré lesy ponechané samovolnému vývoji jsou přírodně velmi cenným stanovištěm. Přežívají v něm cenné druhy hub, mechorostů, brouků a další. Právě kontinuální vývoj divokého lesa se zachovalou a na živiny bohatou lesní půdou, s dostatkem mrtvého dřeva a s velmi rozmanitou strukturou jsou zárukou, že tyto vzácné druhy mají dostatečnou ochranu. Výzkumy současně ukazují, že ochrana malých segmentů pralesovitých zbytků není efektivní. Mnoho druhů organismů vyžaduje pro své přežití a zachování životaschopné populace dostatečně velkou kompaktní plochu chráněného území. Hnutí DUHA i proto soudí, že namísto kácení, které by poškodilo půdu i podrost a narušilo lesní mikroklima, je vhodné významnou část území NPR ponechat bez zásahu.

Hnutí DUHA především požaduje, aby se v NPR Boubínský prales, stejně jako v dalších lesních rezervacích, jejichž cílem je ochrana divoké přírody, nekácelo a ochrana lesů proti šíření kůrovce byla zajištěna v hospodářských lesích, kde to nyní vlastníci a správci lesů stejně nezvládají. Vzhledem k současné konkrétní situaci rizika šíření kůrovce do okolních lesů mimo NPR Boubínský prales lze však podle ekologické organizace připustit nanejvýš dočasné nedestruktivní a k přírodě co nejšetrnější zásahy proti kůrovci (loupání stromů na stojato, tzv. drážkování vývratů či polomů či pokácení malých skupin stromů) uvnitř NPR v 300 metrů širokém pásmu podél její hranice [3]. Jestliže však v následujících letech dojde k namnožení kůrovce rovněž v lesích v okolí NPR, mají být vyloučeny veškeré zásahy i v tomto okrajovém pásmu NPR.

Původní oplocený Boubínský prales a některá území v jeho blízkém okolí patří mezi velmi cenné zbytky divokého přírodního lesa v České republice s celou řadou chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Jedná se přitom o národní přírodní rezervaci, státem nejpřísněji chráněné maloplošné území u nás. Je proto nepřípustné, aby Lesy ČR jako správce mohly na území NPR plošně kácet. Naopak by měly přistoupit na to, že bude ponechána maximální plocha cenné rezervace bez zásahu a bude tak skutečně ochráněno kompaktní a dostatečně velké území divoké přírody. To je ostatně i dlouhodobým cílem rezervace dle platného plánu péče o ni. Předejde se tak rovněž škodám z větrných polomů, jejichž riziko znatelně narůstá po otevření porostů kácením," řekl Martin Voráč, pracovník programu Krajina z Hnutí DUHA s tím, že Hnutí Duha rozumí praktické potřebě bránit šíření kůrovce do lesů mimo rezervaci. V okrajovém pásu NPR při její hranici je proto možné připustit k přírodě šetrné metody zásahů proti kůrovci. "Takový kompromis je přijatelný,“ dodal.

Podle Pavla Šamonila, výzkumného pracovníka odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a hlavní řešitel výzkumného projektu „Komplexní analýza biologické hodnoty přírodě blízkých lesních porostů v CHKO Šumava ve správě Lesů ČR a návrh jejich multifunkčního obhospodařování“, jen málokdo nezná oplocené jádro Boubínského pralesa. "Méně se ví, že tento klenot českých pralesů je součástí neméně unikátní mozaiky původních lesů na úbočí hory Boubín. Z původního kompaktního Velkého pralesa zůstaly povětšinou několikahektarové střípky, které ale dosud uchovávají neobyčejně cenná společenstva rostlin, hub, měkkýšů i hmyzu. Část z nich je součástí rezervace, jiné jsou dokonce za jejími hranicemi. Zatímco některé porosty nebyly po staletí ničím významněji narušeny, jinde se cenná společenstva uchovala navzdory atakům vichřic i lýkožrouta smrkového. I tato narušení patří k dynamice horského pralesa," uvedl.

Péče o celé toto výjimečné území by měla směřovat k ponechání pralesních reliktů zcela bez zásahu a k velmi citlivému managementu okolních porostů, jež byly dříve člověkem významně přetvořeny. V důsledku orkánu Herwart v roce 2017 a v rozvíjející se gradaci lýkožrouta smrkového však nyní vidím i vzácnou příležitost k jakémusi nadechnutí a zdivočení části rezervace. "To pomůže většímu propojení pralesovitých reliktů," upřesnil.

„Lesy v NPR Boubínský prales patří mezi jednu z nejdéle chráněných rezervací ve střední Evropě. Vzhledem k přírodní hodnotě tohoto území a vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě v ČR, kterou je třeba zvládat především v hospodářských lesích, nejsou navržené zásahy ze strany státních lesů opodstatněné. Co největší část rezervace by měla být ponechána samovolnému vývoji," uvedl Prof. Miroslav Svoboda, vedoucí Katedry ekologie lesa Fakulty lesnicko-dřevařské České zemědělské univerzity.

Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA