Město Prachatice zajišťuje kontrolu kvality pitné vody z Pivovarského pramene. Ročně je prováděn jeden úplný a tři krácené rozbory této vody.


Jak ale uvedla vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice Ivana Jeřábková, při posledních rozborech nevyhověl vzorek příslušné legislativě. „Bylo zjištěno překročení limitu v ukazateli koliformní bakterie, kdy limit tohoto ukazatele je maximálně 0 a výsledná hodnota byla 1. Z tohoto důvodu zajistilo město Prachatice vyčištění a jednorázovou desinfekci provzdušňovací komory, která je umístěna na přítokovém potrubí pod bývalými kasárny," informovala.


Provedené opatření prozatím nepomohlo. „Opakovaný mikrobiologický rozbor ukázal, že se opatřením nepodařilo zajistit dodržení výše uvedené limitní hodnoty. Prověření stavu samotného prameniště není možné, protože doposud nebylo lokalizováno. Tato situace mohla nastat i v důsledku dlouhotrvajících vysokých teplot a sucha," doplnila Ivana Jeřábková.


Současně obyvatele, kteří Pivovarský pramen využívají, ubezpečila, že voda bude nadále kontrolována. „I nadále budou prováděny rozbory a po dosažení limitní hodnoty bude veřejnost informována o možnosti využívání tohoto zdroje," dodala.