Návštěvníci pietního místa by tak měli počítat s tím, že průchod kolem kaple mohou omezit stavební práce. Objekt kaple nechal v letech 1909 až 1912 postavit místní významný podnikatel Johann Steinbrener a Vimperk tak byl prostřednictvím této dominantní stavby obohacen o trvalou a jedinečnou ukázku novogotického slohu.

„Díky dochované architektonické čistotě a památkové i historické podstatě je od roku 2008 tato hřbitovní kaple zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 2011 až 2013 byla postupně zrestaurována všechna vitrážová okna v kapli, z nichž některá již hrozila zborcením olověné sítě svých výplní,“ uvedla Alena Szabová z odboru investic a údržby Městského úřadu ve Vimperku.

V rámci péče o památky pak město Vimperk v roce 2015 zadalo zpracování projektu řešícího obnovu pláště kaple. Vzhledem k rozpočtovým nákladům rozdělil projekt obnovu na dvě etapy a v roce 2016 byla po vyřízení nezbytných povolení zahájena příprava projektové žádosti o dotaci včetně výběru zhotovitele I. etapy obnovy kaple - opravy břidlicové střešní krytiny.

„Akce byla zařazena do rozpočtu města na rok 2017. Stavební práce spojené s opravou břidlicové krytiny, opravou oplechování střechy, žaluziových okének ve věži i fasády střešních nadezdívek kaple zrealizuje českobudějovická firma, která v rámci výběrového řízení na zhotovitele předložila nabídku s cenou díla 673.614 korun včetně daně z přidané hodnoty,“ doplnila Alena Szabová.

Město Vimperk v posledních několika letech nainvestovalo do prostoru hlavního hřbitova několik milionů korun. Před časem nechalo kompletně opravit a nově vydláždit vstupní prostor a chodníky. zatím poslední investicí bylo zřízení rozptylové loučky v dolní části hřbitova.