1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Na jednání zastupitelstva je nezbytné řešit otázku obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, schválení cen vodného a stočného, jednací řád zastupitelstva a zabývat se etickým kodexem zastupitele. Dále bude nezbytné jednat o územním plánu Vimperku.

2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Další etapy areálu vodních sportů by měly být přednostně řešeny z dotačních titulů, které budou známé v průběhu prvního pololetí roku 2015. Podávání žádostí na realizaci jednotlivých etap dostavby bazénu musí být řešeno s ohledem na rozpočet města a jeho možnosti ve vztahu k realizaci nezbytných investic, případně možností čerpání překlenovacího úvěru. Kompletní dokončení bazénu si netroufáme v tuto dobu odhadnout, protože nejsou upřesněny dotační tituly pro jednotlivé oblasti, které bude případně možné čerpat.

3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:

- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí


Vyjmenovaná témata, dle našeho názoru, nelze seřadit podle priorit, protože jsou svým rozsahem a obsahem velice různá a každé toto téma je důležité podle:
- úhlu pohledu kdo se na něj dívá
- co řeší
- okolnostem, které s daným tématem souvisí
- v jaké vztahu je k cílové skupině
- kdy a kde je aktuální
- jak a čím se řeší.
Z hlediska řízení je nutné mít na paměti všechny oblasti a neopomíjet či neupřednostňovat jedno téma n úkor druhého.


4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.
Dokončit rozdělané investice – zateplení ZŠ Smetanova, zateplení šaten zimního stadionu, dokončení kompletní rekonstrukce vodárny Brloh, výstavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích.
Splnění závazku vybudování chodníku v Družstevní ulici a Pivovarské ulici.
Oprava komunikace v ulici 1. máje včetně opravy infrastruktury.
Kruhový objezd u Lidlu.
Druhá a třetí etapa areálu vodních sportů.
Přestavba internátu lesnické školy na byty a služebnu městské policie.