Nová zonace na území Národního parku Šumava stanovuje čtyři zóny – zónu přírodní, kde se nebude zasahovat. V lesních porostech se nebude ani kácet, ani zalesňovat. Tato zóna zabírá 27 procent území národního parku, tedy stejně velké území, jako je bezzásahové území v současnosti.

Další zónou je zóna přírodě blízká, která by po patnácti letech od začátku platnosti mohla přejít do zóny přírodní. A to buď celá, nebo jen její část. Pokud se však naši nástupci rozhodnou, že zónu přírodní rozšiřovat nechtějí, nemusí z ní do zóny přírodní přejít ani jediný hektar. V této zóně, která bude tvořit zhruba 24 procent plochy národního parku, se však po celou dobu bude zasahovat nejen proti gradaci kůrovce, ale budeme tu také provádět výchovy v mladých středně starých přehoustlých lesních porostech, abychom zlepšili prostorovou strukturu lesa.

Další zónou je zóna soustředěné péče, jejíž navrhovaná velikost je 47 procent rozlohy NP a zóna kulturní krajiny je navrhována na zhruba jednom procentu Národního parku Šumava. Je tedy evidentní, že Správa NP Šumava ani Ministerstvo životního prostředí bezzásahovou zónu na Šumavě nezvětšuje.

Správa NP Šumava tedy na většině území aktivně pečuje o les a jak vyplývá z návrhu nové zonace, pečovat bude také nejméně po dobu dalších 15 let. K této aktivní péči o les patří ve všech národních parcích v ČR i tzv. úmyslné zásahy v lesních porostech. Ty provádí každoročně i Správa NP Šumava, ale v různých objemech. Záleží vždy na vývoji tzv. nahodilých těžeb, v rámci kterých se asanuje kůrovcem napadené nebo polomové dříví. To má vždy přednost, např. v roce 2018 byl podíl úmyslných zásahů pouhá 2 %. 98 % byly asanační těžby chránící lesní porosty v zásahových částech NPŠ a porosty okolních vlastníků. Správa NP Šumava rozhodně nepřekračuje maximální hodnoty těžeb, které jsou dané lesními hospodářskými plány pro všechny vlastníky lesů v ČR, Správu NPŠ nevyjímaje. Správa NPŠ je si vědoma nepříznivé situace v lesích v ČR, ale současná kůrovcová gradace, která probíhá v lesích Moravy a Slezska a šíří se postupně přes Vysočinu k Šumavě nemá s péčí o les v NPŠ nic společného.

Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava