Českobudějovický krajský soud řešil v březnu letošního roku 185 nový případů insolvence. O rok dříve to bylo 111 a rok před tím 126 nových případů. Jde o nárůst o 50 a více procent a podobný nárůst statistiky ukazovaly i v únoru a lednu letošního roku.

Už před dopady koronavirové krize se tak objevovaly příznaky zhoršující se ekonomické situace nebo blížících se problémů v ekonomice. Nakolik je mohou dopady vládních restrikcí zhoršit, se teprve ukáže. „S ohledem na současnou situaci nelze zcela jistě odhadnout, zda k nárůstu dojde v létě, na podzim, v zimě…“ uvedla mluvčí českobudějovického krajského soudu Ivana Vobejdová.

U českobudějovického krajského soudu se insolvencím věnuje pět soudců. Na jejich posílení se vedení soudu zatím nepřipravuje. Jde o věc, kterou bude muset rozhodovat hlavně ministerstvo spravedlnosti. „Stav soudců je zcela určen systemizací pro daný rok, kterou stanoví ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak je pevně dán rozpočet na platy soudců, které jsou určeny zákonem,“ vysvětlila Ivana Vobejdová. „Ministerstvo řeší s předsedy soudů otázky týkající se aktuální situace v obecné rovině, žádná specifická opatření s ohledem na předpokládaný nárůst agendy zatím diskutována nebyla,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Nárůst exekuční agendy, kterou mají na starosti okresní soudy, zatím ministerstvo a profesní sdružení soudců Soudcovská unie nezaznamenaly. V posledních letech ale byla stabilní. Na několik otázek k exekucím a insolvencím nám odpověděla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Jaký vývoj situace lze u exekucí očekávat?
Exekuce následují vždy až poté, kdy je věc nejprve odsouzena v takzvaném nalézacím řízení, kde je vydáno rozhodnutí, které se pak v exekuci vykonává. V létě či spíše na podzim tak lze u dluhů vzniklých v důsledku epidemiologických opatření zřejmě očekávat nárůst této nalézací agendy, tedy zvýšení počtu nově podaných žalob a návrhů na vydání platebních rozkazů. Podle odhadů tedy lze zvýšený počet nových exekučních návrhů očekávat až v průběhu následujícího roku, poté, kdy soudy nejprve věci projednají v nalézacím řízení. To ale neznamená, že v rámci exekuční agendy se v nejbližších měsících neočekává zvýšená pracnost v dosavadních již probíhajících exekucích. V těch lze v řádech dnů či týdnů čekat zvýšený počet návrhů povinných na odklad či na zastavení exekuce, protože se jejich majetková situace v důsledku epidemie výrazně zhorší a nebudou mít prostředky na úhradu svých dřívějších exekucí. Určitý dopad do zvýšené pracnosti v exekuční agendě bude mít i senátem schvalovaný "Lex-Covid", který do exekucí promítá ochranu osob přímo zasažených vydanými opatřeními například tím, že budou moct požádat o prominutí zmeškání lhůty.

Jak se na to začínáte připravovat? Jak a co doporučujete ministerstvu?
V tuto chvíli se dá jen těžko odhadovat množství práce, které si v exekuční agendě tato nová situace vyžádá. Ministerstvo spravedlnosti by ale mělo být připraveno posílit justiční personál a dočasně zvýšit počet soudců, začne-li se situace zhoršovat, a to na všech úsecích soudu, nejenom na úseku exekučním, protože současná situace bude mít dopad do všech soudních agend. K dočasnému zvýšení počtu soudců je možné oslovit kolegy, kteří v nedávné době odešli do důchodu a jejich zdraví jim dovolí vykonávat znovu (třeba i částečně) mandát soudce.

Jaká je situace týkající se insolvencí? A co lze čekat?
Insolvenční soudci na prvních stupních soudů zatím nezaznamenávají plošný nárůst insolvenčních návrhů spojených s úpadkem subjektů v důsledku nouzového stavu, na to je zjevně ještě příliš brzy. Soudy však dostávají vyšší počet žádostí o snížení splátek v oddlužení (což by nastalo v případě nižšího příjmu přímo ze zákona, ale přesto účastníci tyto žádosti podávají). Soudy též evidují v této době podávání mírně vyššího počtu věřitelských insolvenčních návrhů, ale nemáme k dispozici žádná přesná čísla. Insolvenční agenda již od svého vzniku k 1. 1. 2008 kontinuálně narůstala po dobu asi šest let, potom se její množství ustálilo. Přesto ještě některé odvolací senáty nesou určitou zátěž v nevyřízených insolvenčních věcech a ve sporech vyvolaných insolvenčním řízením. Proto také došlo k nárůstu počtu soudců odvolacích senátů v insolvenčním oddělení. Jen za poslední 2 roky jejich počet vzrostl z 16 na 19. I ke zvyšování počtu soudců na tomto úseku dochází již delší dobu, například od 1. 1. 2014 byl na Vrchním soudu v Praze založen čtvrtý odvolací senát. Příprava na případný nárůst odvolacích řízení v této agendě je pro soudy komplikovaná, protože nemáme ustálený způsob výběru soudců, a to ani insolvenčních soudců, jejichž agenda začíná na krajském soudu. Důležité je, aby Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo co nejrychleji další etapy jmenování soudců, posílily se krajské soudy, které pak mohou vyslat zkušené soudce do odvolacích senátů soudů vyšší instance.