Sepsali petici, ve které říkají důvody, proč místo není pro výstavbu sportoviště vhodné. (Prachatický deník informoval v pátek 22. srpna, pozn. aut).
„Rozhodně nejsme proti sportu v Prachaticích, ale park Mládí navštěvují maminky s dětmi i senioři z celého města. A nejde nám jen o hluk, který ze sportoviště určitě bude. Hřiště na bruslení a hokejbal chceme, ale na jiném místě. Už s koupalištěm Hulák máme přeplněné parkoviště před domy,“ vysvětlovala iniciátorka petice Arna Šubová. Zároveň pak na pondělním jednání zastupitelů navrhla další tři lokality, které by podle ní a dalších obyvatel Prachatic podepsaných na petičních arších byly vhodnější.
Jejich návrhy byly například v ulici Národní, Rumpálova nebo u krytého bazénu.
„O místě pro naše sportoviště jednáme roky, vyjmenované lokality jsou sice pěkné, ale hřiště do nich není vhodné. A pokud jde obyvatelům ulice U Rybníčku o parkování, jsme schopni dodržet podmínku, že budeme parkovat jinde. Je to jen o komunikaci mezi námi,“ argumentoval na slova Arny Šubové zástupce prachatického hokejbalového oddílu Jiří Leffler.
S názorem hokejbalistů a vedení města jsou zajedno také zastupitelé napříč politickým spektrem. „Stavím se za odpověď pana starosty. Tohle místo je fantastické, navíc začlenění tribuny do ochranného valu obchvatu je ideální,“ řekl svůj názor Vladimír Klouda (KSČM). Jeho slova doplnila Jana Krejsová (ČSSD): „Pokud jde jen o hluk z ochozů, nebo údery hokejkou, tak to se dá eliminovat například zelenou bariérou.“ Jana Krejsová svá slova dokládala tím, že sama bydlí u hřiště v Národní ulici a rozhodně se tam prostředí nezhoršilo. „Zvažte svůj postoj, hluk od hřiště by problém být neměl,“ vyzvala aktéry petice.

Odpověď starosty města Prachatice Ing. Jana Bauera na petici proti výstavbě "Sportovní plochy pro bruslení a hokejbal na parcelách KN 6.1105,1107/1 a 1107/5 v k. u. Prachatice".

Vážení spoluobčané,

Dne 19. 7. 2008 byla Městskému úřadu v Prachaticích prědána petice proti výstavbě „Sportovní plochy pro bruslení a hokejbal na parcelách KN 6.1105,1107/1 a 1107/5 v k. u. Prachatice" , včetně podpisových archů s podpisy občanů pod touto peticí.

V prědmětné petici je vyjádřen nesouhlas některých občanů města s budoucí uvažovanou výstavbou „Sportovní plochy pro bruslení a hokejbal" v parku Mladí. Následně jsou pak uváděny důvody nesouhlasu, k nimž sděluji:

K námitce, že plánovanou stavbou bude likvidována část parku Mládí v předmětné lokalitě

Navrhovaný stavební pozemek stavby se podle územního plánu sídelního útvaru Prachatice nachází ve funkční zóně specifické 6.3/18, která je podle odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Prachatice o závazných částech územního plánu určena pro sport a rekreaci. V rámci této funkční zóny se jedná o funkční plochu označenou „sportovní plochy a veřejná rekreace". Navrhovaná stavba je tedy zcela v souladu s funkčním určením pozemku daným územním plánem. Plánovaná stavba je projektována s maximálním ohledem na stávající architektonický styl navazující na nově vybudované veřejné koupaliště Hulák v dané lokalitě. Při zpracování dokumentace byl zásadní význam kladen na hygienické normy a zejména opětovné vysazení zeleně, která bude výstavbou dotčena.

K námitce zvážení jiné lokality pro výstavbu sportovní plochy pro bruslení a hokejbal

Umístění vhodné lokality pro výstavbu sportovní plochy bylo detailně projednáno a prezentováno v orgánech vedení města. Řešené území mělo splňovat soulad s územním plánem města a rovněž ekonomické parametry včetně odpovídající dopravní obslužnosti. Z několika předběžně vytipovaných lokalit (Horní náměstí, Rumpálova ulice u předávací stanice plynu) daná kritéria nejlépe splňovala lokalita v parku Mládí. Na tomto základě byla zpracována studie proveditelnosti a následně bylo rozhodnuto usnesením Rady města Prachatice č.307/2007 ze dne 10. 10. 2007 zpracovat projektovou dokumentaci
pro stavební povolení.


Dne 8. 8. 2008 proběhlo veřejné ústní jednání ve věci spojeného územního a stavebního řízení na soubor staveb pod názvem: „Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal v Prachaticích". V současné době již bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro předmětný soubor staveb.
Záležitost týkající se předmětně petice byla projednána v rámci schváleného programu schůze rady města a zasedání zastupitelstva dne 25.8.2008. V diskuzi související s touto záležitostí byl dán prostor k vyjádření jednotlivým členům zastupitelstva i všem občanům města.

Ing. Jan Bauer