Situací kolem Dětského centra Šumavous se zabývalo minulé zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami začátkem září. Důvodem pro to byla výpověď z nájmu na pozemky, za které tehdejší nájemce společnost Palestra neodváděla nájemné a dál je využívala pro potřeby centra Šumavous s tím, že využití rozšířila i na další pozemky, k nimž neměla ani nájemní smlouvu z minulosti. Navíc se na pozemcích města nacházely a nacházejí nepovolené stavby.

Aby se celá věc vyřešila, bylo v září Jiřímu Hujdovi navrženo požádat radu města o splátkový kalendář, uhradit dlužné nájemné, uzavřít novou nájemní smlouvu s nižší cenou a především legalizovat existenci několika staveb.

Po zářijovém jednání zastupitelů, při němž se výrazně rozdělily názorové skupiny ohledně podpory centra Šumavous a jeho fakticky nelegálnímu využívání pozemků města Vimperk a Vojenských lesů a statků, měl zástupce centra splnit navržené body v nastavených termínech. „Bývalé vedení města s panem Hujdou jednalo a dohodlo s ním určitý postup, který je plněn. Aktuálně se celá záležitost nachází ve stádiu, kdy je uzavřen a splácen splátkový kalendář se společností Palestra, která využívala městské pozemky bez řádné nájemní smlouvy, a navíc dlužila několik desítek tisíc korun za původně vyměřené nájemné,“ uvedla starostka Jaroslava Martanová.

Žádost o prodej pozemků sama o sobě není ničím neobvyklým. Mimořádnou z ní ale dělá obsažený návrh společnosti Palestra. „V žádosti se uvádí návrh, aby z odhadní ceny byla odečtena cena, kterou v minulosti zaplatila společnost městu na nájmu za pozemky. Je to nestandardní případ, nikdy se to takovým způsobem neřešilo,“ upozornil zastupitele vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous.

Společnost Palestra projevila zájem o odkoupení dvou pozemků v majetku města o výměře několik tisíc metrů čtverečních. „Jeden má výměru bez mála tři tisíce metrů čtverečních. Hodnota pozemku byla oceněna na 186 tisíc korun. Jsou tam různé výměry za rozdílnou cenu. Větší pozemek o výměře přes pět tisíc metrů čtverečních byl oceněn na 386 tisíc korun. Celková cena pozemků, o které má společnost Palestra zájem, činí podle znaleckého posudku 572 tisíc korun,“ shrnul Martin Kalous. Dodal, že k této částce je potřeba připočítat náklady, které v minulosti město vynaložilo na zaměření pozemků a jejich ocenění. Oproti tomu společnost Palestra uhradila nájemné 406 tisíc korun a zbývá doplatit ještě zhruba 36 tisíc korun v rámci splátkového kalendáře.

Město ale prodává pozemky za cenu v místě a čase obvyklou a každá odchylka musí mít řádné zdůvodnění. „Pokud by zastupitelé přistoupili na návrh společnosti Palestra a odečetli od odhadní ceny pozemků to, co do nich společnost Palestra minulým nájmem vložila, pak by město prodejem pozemků získalo zhruba jen sto sedmdesát tisíc korun. Vzhledem k tomu, že by v takovém případě mohlo dojít k porušení zákona o obcích nehospodárným prodejem, zabývala se žádostí rada města a ta navrhla zastupitelům s tím, že nedoporučuje takový prodej,“ doplnil vedoucí odboru.

Oproti záříjovému jednání se tentokrát k žádosti týkající se centra Šumavou vůbec nediskutovalo. Zastupitelé v pondělí čtrnácti hlasy ze šestnácti přítomných rozhodli, že město nebude záměr nakládat s předmětnými pozemky vůbec vyhlašovat, a to minimálně do doby, než Jiří Hujda dostojí všem svým předešlým závazkům vůči městu.

Využívané pozemky společnost Palestra městu vrátila a to je následně pronajalo Jiřímu Hujdovi za cenu 10 haléřů za metr čtvereční. Souběžně je řešena existence nepovolených staveb na městských pozemcích. „Bylo zahájeno řízení o odstranění těchto staveb. Běžně je to řešeno dodatečným povolením staveb, ale netuším, v jaké je to fázi. Na místě samotném bylo svoláno šetření za přítomnosti dotčených subjektů. Mezi tím ještě stačil pan Hujda vykopat rýhu a načerno položit vodovod. Můj osobní názor je, že dokud nebude vše legalizováno a řádně povoleno v souladu se všemi předpisy ve vztahu k našim pozemkům, nebudeme s naším majetkem dále nakládat,“ zdůraznila starostka s tím, že město bude nadále kontrolovat, zda je ze strany Jiřího Hujdy plněno vše, k čemu se zavázal. „Dokud nebude vše náležitě vyřešeno, nebude se zastupitelstvo nakládáním s předmětnými pozemky vůbec zabývat. A podle mého názoru už vůbec nepřipadá do úvahy to, že bychom panu Hujdovi odečítali z prodejní ceny peníze, které vložil v minulosti do pronájmu pozemků. Nedělali jsme to nikdy, nevím, proč bychom v tomto případě měli postupovat jinak,“ podotkla starostka.