Jednání o řešení územního plánu ve Vimperku novými zastupiteli by se dalo rozdělit na dvě úrovně. Na té faktické, tedy nutnosti udělat vše pro to, aby územní plán byl na konci července příštího roku platný, pokud tedy ministerstvo pro místní rozvoj nevyhoví odvolání města a rozhodnutí kraje zrušit územní plán potvrdí, se shodli všichni.


Jiná situace nastala při hodnocení, jak a proč k problémům s územním plánem došlo a především při pohledu, kdo měl co udělat a udělal, nebo naopak neudělal.


Starostka Jaroslava Martanová nejprve shrnula situaci ohledně platnosti územního plánu. „Město Vimperk obdrželo 17. října rozhodnutí Krajského úřadu jihočeského kraje o zrušení opatření obecné povahy, jímž byl vydán Územní plán Vimperk. Přezkumné řízení bylo vedeno na základě dvou podnětů podaných začátkem července letošního roku. Jeden podnět byl začátkem října stažen," uvedla.

Chyba je ve špatném výkladu stanoviska ochranářů

Krajský úřad shledal při přezkumu vadu na schváleném územním plánu v tom, že v době zpracování návrhu územního plánu bylo špatně vyhodnoceno stanovisko Správy CHKO Šumava z dubna 2009 ohledně posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí evropsky významné lokality. Na základě výkladu poskytnutého stanoviska pořizovatel územního plánu neuvedl do zpracování, že by měl být pořízeno posouzení vlivu na životní prostředí. Zastupitelstvo pak schválilo návrh zadání územního plánu rovněž v dubnu 2009.


„Pořizovatel v tom období vyhodnocoval stanovisko podle v té době platného stavebního zákona, podle něhož nebude k požadavkům po lhůtě přihlíženo a současně se v něm jednoznačně neuvádí, že by stanovisko orgánu ochrany přírody mělo jednoznačně obsahovat nutnost posouzení vlivu na životní prostředí. V současně platném znění stavebního zákona se již uvádí, že ve stanovisku orgánu ochrany přírody musí být uvedeno, zda je nutné posuzovat územní plán z hlediska vlivu na životní prostředí, či nikoliv," doplnila Jaroslava Martanová.


Město zvážilo způsob dalšího postupu a uplatnilo možnost podat odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu k ministerstvu pro místní rozvoj, a to na základě rozhodnutí rady města ze dne 29. října letošního roku.

Myslíme si, že pravdu máme my

Starostka Vimperku Jaroslava Martanová (SNK ED)„Jsme toho názoru, že v době, kdy se rozhodovalo o stanovisku Správy CHKO Šumava, bylo možno postupovat v souladu s tehdy platným zněním stavebního zákona a nebylo tedy nutné zpracovávat posouzení vlivu na životní prostředí a podle správního řádu tedy odůvodnění Krajského úřadu ve věci zrušení platnosti územního plánu nebylo správné. Ve chvíli, kdy takovým rozhodnutím vzniká újma všem, kteří nabyli práva v dobré víře, což jsou všichni majitelé nemovitostí, vlastníci pozemků oproti tomu, kdo podal podnět, má být řízení zastaveno," doplnila starostka Martanová.


V současnosti proto již město přijalo opatření konzultované i na krajském úřadě. „Ten dospěl k závěru, jakým způsobem bude naloženo s výsledky šetření a se závěry nás seznámil 30. září letošního roku. Bylo nám oznámeno, že navrhuje zrušení opatření obecné povahy a my jsme při této schůzce řešili další postupy, jak znovu projednat územní plán a návrh územního plánu tak, aby vstoupil v platnost do 20. července 2015. To je termín daný smlouvou o poskytnutí dotace 1,32 milionu na pořízení územního plánu z roku 2011. Na základě smlouvy musí být pětiletá udržitelnost projektu, která končí právě v červenci příštího roku. Zároveň jsme podali odvolání, takže územní plán je platný do doby, než ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne o našem odvolání. Pokud by ministerstvo potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu, skončila by platnost územního plánu Vimperk, proto se současně pracuje na vymezení současně zastavěného území. Podklady připravuje odbor výstavby a územního plánování tak, aby na zastavěném území bylo možno vydávat územní rozhodnutí a stavební povolení," ubezpečila starostka.


Přestože není pochyb o tom, že územní plán je zásadní dokument, který ovlivní budoucí vývoj území, zájem veřejnosti o to, jak zastupitelé rozhodnou, byl ve srovnání s hlasováním o personálním složení na radnici jen několik minut po něm téměř nulový.

Cestu jsme vám připravili, vy jste toho nevyužili

Zastupitel Pavel Dvořák (Jihočeši 2012)Zastupitel Pavel Dvořák kritizoval zejména starostku Jaroslavu Martanovou, že ačkoliv on spolu se zastupitelem Petrem Bednarčíkem připravili cestu pro možné odvrácení nebezpečí zrušení územního plánu, vedení města tuto cestu a prostor nevyužilo. „To, co jsme probírali na pracovním zastupitelstvu a probíráme nyní, je vynucená věc, která je neodkladná. Na druhé straně si nemohu odpustit jednu věc, protože jsme já a kolega Bednarčík byli v jistých fázích nařčeni z něčeho, co jsme nechtěli. Říkám znovu všem zastupitelům, že jakmile byla na konci září tato věc projednána, a já jsem se to dozvěděl z krajských zdrojů, byla učiněna cesta a prostor pro to, aby územní plán nebyl shozen. Pořád lituji, že jste nevyužili té doby a šance, protože mohl být dneska klid. Přeji ti, aby z tvého vystoupení bylo, je to problém, budeme to řešit, ale abys vystoupila a řekla, já ten problém vyřešila, to je sakra rozdíl. Dnes jsme mohli být někde jinde. Dobře víš, stejně jako všichni, že toto je ohraničeno obrovským časovým prostorem, dále nejasnostmi, kolik přijde změn, jaké budou odvolačky a tak dále. Já jsem se domníval, že lepší cesta bude jistota, že nepřijde ten nepříjemný dopis a v klidu od července jsme schopni po pětiletém období se znovu pustit do přípravy plánu, který by zahrnoval veškeré věci, které jsou. To byla naše aktivita, já věřím, že cesta byla příznivě rozehrána a je škoda, že teď se k tomu vracíme úřednicky správně, ale velmi komplikovaně," komentoval důvody projednávání územního plánu zastupitel Pavel Dvořák.


Reakce protistrany na sebe nedala dlouho čekat a vzápětí na slova Pavla Dvořáka reagovala Jaroslava Martanová. „Nesouhlasím s tím, že tu byla cesta a prostor to zastavit. Pokud ano, pak bych byla ráda, pane kolego, kdybys řekl jaký prostor a cesta byla. My jsme jednali s krajským úřadem a nic takového tam nezaznělo. A pokud ten prostor a cesta měla být v tom, že se zpět vezmou námitky vůči územnímu plánu žádosti o přezkum, tak když byla podána námitka k územnímu plánu od osoby vlastnící pozemek, na kterém nemohl z důvodu ochrany pásma vysokého napětí stavět rodinný dům, vedli jsme déle než rok se žadatelem jednání, abychom mu v jeho připomínce vyhověli, což se nakonec podařilo. Dvakrát svou žádost o přezkum stáhl. V tomto případě se jednalo o dva podněty se žádostí, aby další pozemky byly zahrnuty do zastavěného území, a já si stojím za tím, že v naší moci nebylo, abychom tyto pozemky do zastavěného území zařadili. Jaký tedy prostor a cesta byly, myslím si, že je dobře, aby to tu všichni slyšeli," vyzvala starostka zastupitele.


Z celkového počtu 6163 voličů zapsaných do seznamu jich přišlo letos ke komunálním volbám ve Vimperku 2416. Jednání nového zastupitelstva o územním plánu přihlíželo po odečtení úředníků města a novinářů devět obyvatel města Vimperk.Těžko říci, jaké cesty měl zastupitel Pavel Dvořák na mysli. Alespoň z jeho následujícího vyjádření žádné nevyplývají a znát je tak mohou nejspíše jen někteří zastupitelé, pokud o nich hovořil na pracovním jednání zastupitelstva. Na tom ustavujícím, kde se územní plán probíral, se je veřejnost nedozvěděla. „Cesta byla přesně tak, k čemu ty jsi teď řekla s tím, že názor kraje byl i v tom, že tyto věci bere, si nazvala správně, jako nevýznamné, byli schopni jistým způsobem ponechat, ale hlavní bylo stáhnout žádost o přezkum. Tam to bylo takto rozehrané s tím, že tedy kde není žalobce, není soudce, ale protože teď říkám jednu věc, kterou jsi mně správně upozornila, kterou jsem tady nechtěl říct, a to je teda to, že je to ovlivňování státní správy a tak dále a ten tvůj postoj já chápu, že by ti někdo mohl říct, hele, ovlivnila jsi státní správu, ale já jsem ti řekl xkrát, že je rozdíl mezi úředníkem a političkou. Proto ti přeju úspěch," popřál znovu starostce Pavel Dvořák.

Vlastník pozemků neuspěl, tak podal podnět

„Poslední osoba, která trvala na přezkumu, podala v pátek (Jedná se o datum 3. října letošního roku. Poznámka redakce.) předběžné zpět vzetí žádosti a uvedla ve svém podání na krajský úřad, že bude jednat se zástupci města. Od pátku jsme očekávali, že budeme osloveni. V pondělí, když se tak nestalo, jsme dotyčné osobě psali email, že jsme se o tom dozvěděli a jsme připraveni na jednání. A pokud tak neučinila dotyčná osoba ani ve středu ráno, zavolali jsme jí a za tuto osobu pak jednal její otec. S tím bylo jednáno přes hodinu za účasti zástupců města, ale nedospěli jsme k závěru, protože jeho požadavek byl, že nechce platit za změnu číslo jedna a je na jeho uvážení, zda to vezme zpět. Takže tam nebyla cesta, abychom ho přesvědčili k tomu, aby žádost na přezkum vzal zpět. A skutečně ten důvod, proč ty pozemky nemohly být zařazeny do územního plánu do rezervních ploch výroby a služeb byl ten, že Správa vydala negativní stanovisko z důvodu pozemků, které se nacházejí ve druhé zóně ochrany přírody CHKO Šumava. Část pozemků, kterou vlastní tato osoba, byla zařazena do rezervních ploch výroby a skladování, část pozemků tam z důvodů zařazení do druhé zóny CHKO nebyla. Nebylo v naší moci ovlivnitelné, ani jsme to nemohli nějakým způsobem zařídit, aby to tam bylo zařazeno. Bylo to rozhodnutí té osoby a já bych to osobně skutečně považovala za nátlak na tu osobu, aby to neučinila," trvala na svém starostka Jaroslava Martanová.


Celý problém s územním plánem vyvstal především z toho důvodu, že jeden z vlastníků pozemků opakovaně neuspěl s jejich zařazením do rezervních ploch určených pro výrobu a skladování, a to pro záporné stanovisko orgánu ochrany přírody. „Já si stojím za tím, že v naší moci nebylo, abychom tyto pozemky do zastavěného území zařadili," oponovala starostka s tím, že pokud se podaří se Správou nebo ministerstvem životního prostředí dojednat případně změny hranic CHKO nebo bude vydáno kladné stanovisko, město nebude bránit, aby tyto pozemky byly zařazeny do územního plánu. „Ale iniciativa musí vyjít od vlastníka pozemků," zdůraznila starostka.


V celé situaci je poměrně složité se orientovat, i proto si vše chtěla ujasnit také zastupitelka Dagmar Rückerová. „Je tedy jisté, že celé pozemky toho vlastníka zařazeny do územního plánu ani případně do nějaké jeho změny zahrnuty nebudou? Takže ten člověk nedosáhl toho, co chtěl, ale v podstatě nám způsobil komplikace, rozumím tomu správně," dotázala se.


Podle starostky Martanové se požadavky vlastníka pozemků projednávaly opakovaně tak, jak se připravoval územní plán, vždy se stejným výsledkem. „Když se zpracovávala změna číslo jedna územního plánu, byl znovu vznesen požadavek na zařazení zbylých pozemků. My jsme to akceptovali, byly obsahem změny, leč, když pořizovatel zaslal žadateli smlouvu o spoluúčasti na finančních nákladech na pořízení změny, tak nám tato smlouva nebyla doručena zpět, proto nebyl požadavek do změny zahrnut. Tam byl opět prostor, aby to prošlo územním plánem v rámci změny číslo jedna a znovu by se k tomu vyjadřoval orgán ochrany přírody. Žadatel to ale odmítl, protože nechtěl platit spoluúčast na pořízení změny, jako ostatní žadatelé. Proto se rozhodl, že v červenci letošního roku podal podnět na přezkum, který bylo možno podat do 15. července," dodala na vysvětlenou starostka.

Kdyby se o tom vědělo dřív, mohlo se to řešit

Zastupitel Zdeněk Kutil (Jihočeši 2012)Nově zvolený zastupitel Zdeněk Kutil pak otevřel ještě jedno téma, které se týkalo aktuálního vývoje kolem územního plánu. „Překvapuje mne jedna věc. Seděl jsem tu na posledním zastupitelstvu a o tomto problému nebyla nikde zmínka. Tak se ptám, proč jste tuto problematiku neprobírali, proč se o tom nevědělo, proč se to probírá na ustavujícím jednání zastupitelstva? Proč, že bylo před volbami, nebo to nešlo udělat, přijmout v zastupitelstvu usnesení, jednat, vstoupit do jednání s CHKO, přinést tam to stanovisko? Nešlo celý ten problém zastavit v samém zárodku, když tady opakujete, že žádost na přezkum podali stěžovatelé v červenci a pak bylo zastupitelstvo a mohlo se o tomto jednat na městském úřadě a hlavně současní a minulý zastupitelé se mohli k tomuto vyjádřit a možná by našli řešení, teď to máme řešit my. A proč," dotazoval se Zdeněk Kutil.


Podle starostky je otázkou, zda by zastupitelé začátkem září nějaké řešení našli. „my řešíme stav, který nastal po vydání rozhodnutí krajského úřadu. Jestli si dobře vzpomínám, měli jsme jednání zastupitelstva osmého září a v té době nebylo známo, jakým způsobem bude vypořádáno přezkumné řízení územního plánu, jakým způsobem bude rozhodnuto o přezkumu územního plánu. Že běželo přezkumné řízení, to bylo pravdou, intenzivní práce na přezkumu byly zahájeny v srpnu. Po konzultacích bylo dohodnuto, že referent, který se zabýval přezkumem územního plánu, přijede do Vimperku na terénní šetření a budeme se bavit o přezkumu i předběžných závěrech, ke kterým dospěl. Z důvodu nemoci se omluvil a schůzka byla domluvena na 30. září. To, co dnes děláme, v žádném případě nešlo činit v září na jednání zastupitelstva a nevím, jakým způsobem by zastupitelé ovlivňovali to, aby samospráva říkala státní správě, jaká stanoviska má vydat a jak má rozhodovat. To mi není známo a možná jsem to špatně pochopila," odpověděla starostka.


Její slova podpořil i tajemník Městského úřadu Vimperk Zdeněk Ženíšek. „Pokud nemáte v ruce rozhodnutí, nemůžete nic konat. To rozhodnutí mohlo dopadnout zcela opačně. Osmého září jsme věděli, že se něco přezkoumává, ale jaký bude výsledek, to jsme nevěděli. Byl jsem u všech jednání a v podstatě krajský úřad konstatoval jednoznačně, že vedení města i náš stavební úřad dělal maximální rychlé a vstřícné kroky tak, abychom mohli něco řešit co nejdříve. Poprvé za svou praxi jsem se setkal s tím, že se správní rozhodnutí řešilo dřív, než ho správní orgán vydal. Město nezaspalo a udělalo maximum, co v té době mohlo dělat. Nevidím pochybení v tom, že jsme to měli řešit už v září. Ano, mohli jsme říct, provádí se přezkum, ale to by bylo všechno," doplnil tajemník.

Nestandardní situace žádá nestandradní řešení

A přesně to mělo bývalé vedení města podle Zdeňka Kutila udělat. „Pan Dvořák na jedné straně tvrdí, že bylo možné učinit některé nestandardní kroky, vy říkáte, že jste se s tím za třináct let nepotkal, to znamená, že to byla nestandardní situace, ta vyžaduje nestandardní kroky a dnes jsme to tu řešit nemuseli. Na pracovním zastupitelstvu jsme dostali tři možné varianty řešení. Je možné, že kdyby ta úřednice na krajském úřadě řekla a prohlásila, že nesouhlasí a že se opírá o špatně zapsané stanovisko CHKO, že šlo opravit a celý přezkum a tohle opatření nemuselo ani vydávat. To předesílám, je to možné, jen povídám, že jako nový zastupitel bych uvítal, kdyby přicházel takovýto vážný problém, který ohrožuje výstavbu ve městě a jeho rozvoj, že bych určitě minimálně, byť ne třeba veřejně, ale zastupitelé, kteří za to odpovídají, by o tom měli vědět. Já se chci zeptat paní starostky, nechci být pichlavý hned na prvním zastupitelstvu, proč se to neprohlásilo, že se tady ten přezkum dělá. Dostanu jednoduchou odpověď, prostě například nepokládali jsme to za důležité," znovu se Zdeněk Kutil obrátil ke starostce.


Tři bývalí a současní starostové Vimperku, kteří byli u schvalování územního plánu Vimperk. Zleva Jaroslava Martanová, Pavel Dvořák a Bohumil Petrášek.„Vůbec si nedokážu troufnout a ani bych to nikdy neudělala za jakékoliv pozice, z pozice samosprávy ani státní správy, abych falšovala data na stanovisku Správy a něco dodatečně vkládala do spisu. Prostě není možné v rámci přezkumu, a o tom jsme mluvili na pracovním jednání, aby dodatečně Správa CHKO s datem 2014 vložila stanovisko do přezkumného řízení a řeklo se, je to v pořádku. To samé, celý proces územního plánování probíhal, a Správa, která byla dotčeným orgánem ochrany přírody a vydávala další stanoviska, nikdy nevznesla připomínku, námitku na to, aby územní plán byl posuzován v rámci vlivu na životní prostředí. Takže tady se opravdu rozcházíme a nevím, jakým způsobem by to šlo napravit. Proto jsem se tu ptala, jaký prostor a jaké cesty byly připraveny, protože nic takového, a já jsem to zopakovala na pracovním jednání, nic takového od krajského úřadu nezaznělo, že by bylo možné řešení tím, že by tam bylo vloženo nové stanovisko Správy CHKO," zdůraznila Jaroslava Martanová.


Jak Zdeněk Kutil, tak následně Pavel Dvořák i přes vše, co se k nápravě stavu děje, spatřují základní nedostatek v minimální informovanosti zastupitelů. „Hovořím do budoucna pro příští jednání o takto vážných věcech a chci na tomto příkladu ukázat, aby zastupitelé, jak tu sedíme, jsme byli o takovém problému věděli, nic víc od vás nechci," vyzval Zdeněk Kutil.