Minimální, téměř nulový zájem veřejnosti provázel před nedávnem prezentaci návrhu strategického plánu rozvoje města Vimperk na příštích šest let. Když od přítomných obyvatel odečteme šest zastupitelů a PR manažerku radnice, proti sedmi zástupcům města, členům výboru pro rozvoj města a zpracovateli návrhu za předsednickým stolem, sedělo v sále devět obyvatel více než sedmi tisícového Vimperku.


S finální podobou strategického plánu rozvoje města se budou moci seznámit vimperští zastupitelé koncem ledna na prvním jednání v příštím roce. Do té doby musí zpracovatel, jímž je Jiří Mánek, zapracovat případné připomínky a návrhy ze strany jak samotných zastupitelů, tak vedení města a úředníků. A ani po připomínkovém řízení nemusí být strategický plán tak říkajíc nedotknutelným zákonem.

O veřejné projednání návrhu plánu pro rozvoj města Vimperk do roku 2022 neměla veřejnost příliš velký zájem.
Upozornil na to Jiří Mánek. „Co je důležité říci, že i když materiál nakonec bude zpracován do definitivní verze a bude schválen zastupitelstvem města, může v něm docházet k drobným změnám na základě ročních akčních plánů, ve kterých bude reagováno na aktuální změny či potřeby a priority ve Vimperku. Aktuálně nastavené priority se tedy mohou v průběhu času podle potřeby a podmínek měnit," zdůraznil zpracovatel strategického plánu.


Zatímco odborná veřejnost má na dodání připomínek termín do šestého ledna, obyvatelé města už si vše podstatné řekli a navrhli. A to v přípravě návrhu strategického plánu rozvoje města, kdy se měli možnost vyjádřit hned ve dvou anketách. První obsahovala 33 otázek a zpět se vrátilo celkem 206 odpovědí. Byla veřejnosti předložena prostřednictvím Vimperských novin a bylo ji možno vyplnit také online na webu města.

Vimperští hodnotili i dosavadní vývoj

Z došlých odpovědí vyplynulo, že v zásadě jsou obyvatelé Vimperku spokojeni s tím, co se ve městě v posledních pěti letech zlepšilo. „Spokojeni jsou také se zásobováním vodou a energiemi a také s okolní přírodou. Naproti tomu by bylo potřeba zlepšit zázemí pro sport, lidem chybí krytý bazén, pracovní příležitosti i veřejný prostor pro setkávání. Jako problematické vnímali respondenti ve svých odpovědích dostupnost centra a parkování," shrnul výsledky jedné z anket Jiří Mánek.


Jen pro porovnání připomněl, že když se v roce 2008 zpracovával minulý strategický plán, byla veřejnost oslovena taktéž formou ankety, tehdy získali zpět odpovědi od zhruba poloviny respondentů. „Nicméně je na každém, zda současných 206 odpovědí je vypovídající, či nikoliv," dodal.


V přípravné fázi byli osloveni také zástupci podnikatelů a neziskových organizací ve Vimperku. Těch bylo osloveno celkem třináct, zastupují více než 250 členů. „Z jejich odpovědí vyplynulo, že kladně hodnotí spolupráci s městem. Nicméně od něho do budoucna očekávají větší propagaci, srozumitelnou finanční podporu, vážné naslouchání, setkávání a spolupráci s ostatními spolky, spolupráci s ostatními městy a spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu. Pokud se týká očekávání v oblasti budoucích investic, tam se zaměřili zástupci neziskových organizací zejména na opravu a zprovoznění areálu letního kina, vybudování společenské místnosti pro setkávání a porady spolků a rekonstrukci objektu čp 74, tedy bývalého domu služeb," uvedl dále Jiří Mánek.

Lidem chybí práce, podnikatelům lidé

Podobně byli osloveni také vimperští podnikatelé. Celkem bylo osloveno dvacet podnikajících subjektů s počtem zaměstnanců od dvou do několika set. Z jejich odpovědí vyplývá určitý paradox. „Jestliže veřejnost v první anketě vnímala jako nedostačující pracovní příležitosti, podnikatelé naopak vyzdvihli nedostatek kvalifikované a pracovité pracovní síly, a to v sedmdesáti procentech z dotazovaných subjektů. Všichni se naopak shodli na důležitosti spolupráce s městem i na nutnosti zlepšení komunikace. Naprostá většina podnikatelů očekává zlepšení propagace města a jeho atraktivit. V oblasti investic očekávají takové, kterou zvednou kupní sílu," podotkl.

O veřejné projednání návrhu plánu pro rozvoj města Vimperk do roku 2022 neměla veřejnost příliš velký zájem.
Druhá anketa určená veřejnosti již zahrnovala sumář konkrétních projektů obsažených v osmi klíčových oblastech, a to komfort života ve městě, zdravotnictví a sociální péče, kultura, volný čas a sport, cestovní ruch, prezentace a propagace města, školství a vzdělávání, veřejný prostor a infrastruktura, podpora a rozvoj podnikání, efektivní řízení a hospodaření města. V této anketě bylo veřejností bodově hodnoceny celkem 154 projekty, a to jak celkově, tak podle oblastí. S maximálním počtem bodů 309 má u obyvatel města nejvyšší prioritu využívat dotace. Naopak nejméně bodů minus 66 získal u veřejnosti záměr zřídit bezpečnostní agenturu. „Osobně mne mrzí, že na bodovací anketu jsme obdrželi jen 88 odpovědí, což nepovažuji za zcela vypovídající. Domníval jsem se, že pokud lidem předložíme již konkrétní projekty, budou chtít rozhodovat o prioritách, nicméně tomu tak nebylo," doplnil.


Plán rozvoje města zahrnuje nejen obecná shrnutí, ale především konkrétní návrhy, čeho by mělo město v budoucích letech dosáhnout podle jednotlivých klíčových oblastí. Těch je celkem osm a každá z nich obsahuje konkrétní strategické cíle s rozpisem nákladů, termínů i konkrétní odpovědností. Nicméně návrhy obsažené v plánu rozvoje bude podle místostarosty a předsedy výboru pro rozvoj Jiřího Caise potřeba každoročně aktualizovat a upřesňovat v tak zvaných akčních plánech. Navíc rozvojové priority jsou v plánu navrženy bez konkrétního pořadí důležitosti. Reagoval tak na dotaz Vladimíra Váchy, jak to bude s dokončením areálu vodních sportů, který je uveden na prvním místě. A zajímal se i o to, do jaké míry bude strategický plán pro vedení města závazný. „Protože se mi zdá, že to vždy sklouzne k tomu, že někdo přijde na město s nějakým požadavkem, vedení to projedná a zrealizuje, aniž by to příliš navazovalo na strategický plán. Dotace by v budoucnu mělo být obtížnější získat, než tomu bylo doposud. Proto se obávám, že je rozpor s navrhovanými záměry. Jak se bude postupovat při navržených prioritách, objemu rozpočtu i dotačních možnostech, kde na to město vezme peníze," ptal se Vladimír Vácha.

Klíčové oblasti rozvoje města Vimperk:1. Komfort života ve městě
2. Zdravotnictví a sociální péče
3. Kultura, volný čas a sport
4. Cestovní ruch, prezentace a propagace města
5. Školství a vzdělávání
6. Veřejný prostor a infrastruktura
7. Podpora a rozvoj podnikání
8. Efektivní řízení a hospodaření města

 

„Areál vodních sportů je jednou z priorit, které bychom chtěli v období do roku 2022 realizovat. Při stanovování ročních akčních plánů určitě budeme vycházet z bodů, které budeme čerpat z programu rozvoje města. Pokud se týká dotací, snažili jsme se v návrhu vyslyšet veřejnost, která jako zásadní prioritu vnímá využívání dotací. I proto navrhujeme zřízení dotační kanceláře a budeme se snažit prostřednictvím dotací v maximální možné míře optimalizovat využívání vnějších zdrojů. Pevně věřím, že se nám to podaří," uvedl místostarosta Jiří Cais.


Přestože si obyvatelé města jednoznačně přejí, aby vedení v maximální možné míře využívalo dotačních titulů, nebude mít v tomto směru v dalších letech radnice rozhodně jednoduchou pozici. Peníze sice v evropských fondech budou, ne však pro města, nebo jen ve velmi omezené míře. Při veřejném projednání plánu rozvoje na to upozornila starostka města Jaroslava Martanová. „Nové programové období Evropské unie přináší nový systém přerozdělování dotací. Uznávání nákladů bude řešeno jiným způsobem. Z původního systému, kdy 85 procent nákladů hradily evropské programy, pět procent stát a zbytek dodávaly obce ze svých rozpočtů, končí. Dnes to bude tak, že jsou neuznatelné náklady a obávám se, že jejich součástí bude i zpracování projektu a podání žádosti o dotaci. Pak budou tak zvané náklady hlavní a vedlejší. Vedlejší mohou být do patnácti procent, hlavní zbytek, který bude hradit dotace. Je to tedy významně okleštěno oproti minulému plánovacímu období. I to je nutno zvažovat, až se budeme bavit o tom, jak budeme zpracovávat projekty, jak budeme podávat žádosti, zda a koho budeme oslovovat, případně jestli si budeme někoho najímat. Musíme se přizpůsobit stanoveným pravidlům a podle nich vybrat optimální variantu, aby to město stálo co nejméně," uvedla starostka.

Místo dotací budou třeba vlastní peníze

Více prostředků pro uskutečnění plánů by mohlo město získat z vlastních společností. To se alespoň domnívá člen výboru pro rozvoj města a podnikatel Milan Straka. „Vimperk má jednu výhodu, kterou je jeho majetek a dceřiné společnosti. Budu chtít, aby se do oblasti efektivita a hospodaření doplnil bod, který se bude týkat rozboru efektivnosti a výnosnosti hospodaření s městským majetkem, nejen s byty a nemovitostmi, ale i majetkem dceřiných společností. Město má miliardový majetek a ten musí přinášet odpovídající výnosy tak, aby snížil naši závislost na dotacích. Za druhé nám umožní dotace také šířeji využívat," říká Milan Straka, jehož preferencí je spíše nezávislost. A větší zapojení vlastních peněz do budoucna bude nezbytné i podle zastupitele Pavla Dvořáka. „Beru to tak, že město je firma a jestliže má majetek, mělo by z něj mít i zisk," uvedl.

O veřejné projednání návrhu plánu pro rozvoj města Vimperk do roku 2022 neměla veřejnost příliš velký zájem.
Přílišný optimismus z velkých příjmů od městských společností ale mírní zastupitel Bohumil Petrášek. „Chci zmírnit nadšení a optimismus, že se nám z městských společností podaří získat velké finanční prostředky do rozpočtu města. Nebude to tak, protože jim svěřený majetek neumožňuje jen peníze získávat, ale také vyžaduje nutnost se o něj starat. Stačí se podívat jen na to, a to strategický plán ani nemůže řešit, v jakém stavu máme infrastrukturu, vodovody, kanalizace a komunikace. Tam se budou peníze vkládat a tvoří přitom významnou část z objemu majetku města," upozornil.


A jeho názor podpořila i starostka. „Dnes máme tři městské organizace, které spravují náš majetek, ať už jsou to Městské lesy, Městské služby nebo Městská správa domů. Posledně zmíněná organizace odvádí každý rok do našeho rozpočtu pět milionů korun na to, abychom mohli splácet úvěr na tři bytové domy v ulici pod Pekárnou. Do roku 2022 nemůžeme žádat víc. Vycházíme z toho, že do tohoto roku nepůjde do rozpočtu městské správy domů navíc ani koruna. Městské služby nám sice do rozpočtu nepřinášejí přímý zisk, ale rozhodně nám přinášejí to, že výrazně zlevňují služby, které pro město poskytují, ať už se to týká údržby komunikací, veřejné zeleně, správu sportovních zařízení, odpadové hospodářství a tak dále. Jejich přidanou hodnotou je snížení nákladů, protože pokud bychom si na tyto služby museli najmout externí firmu, stálo by nás to mnohem víc," doplnila Jaroslava Martanová.