Pracovní skupinu Osob se zdravotním postižením řídí Hana Vlasáková z Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory Prachatice. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na ORP Prachatice“ ve spolupráci s městem Prachatice zajišťuje SOS Šumavsko. Při zahájení vystoupila ředitelka Pavla Čechová – Švepešová ze společnosti STROOM, která přítomné informovala nejen o sociálních, ale i doprovodných službách, které nabízí lidem s postižením jak v Prachaticích, tak v Dubu, v rámci celého kraje.

Velkou příležitostí pro osoby se zdravotním postižením bezesporu v Prachaticích patří zřízení denního stacionáře, do budoucna i chráněné bydlení, odlehčovací služby, péče o pečující o osoby se zdravotním postižením, aktivity komunitních center, vznik tréninkových pracovních míst. K slabým stránkám a ohrožení již dnes patří nedostatek pracovníků v přímé péči, výkyvy v poptávkách terénních a pobytových služeb, dlouhé čekací lhůty při posuzování zdravotního stavu v souvislosti s dávkami pro osoby se zdravotním postižením, změny legislativy pro poskytovatele sociálních služeb. Poptávka je po osobní asistenci, bezbariérovém chráněném bydlení. K silným stránkám nejen našeho města patří informovanost o službách, kvalita sociálních služeb, existence a fungování stávajících organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením, potravinový sklad pro osoby se zdravotním postižením, půjčovny pomůcek a další. Pokud i vy máte nějaké podněty, napište nám na adresu KPSS@Prachatice.eu

Centrum poskytuje tyto sociální služby: základní sociální poradenství, sociální rehabilitace, která směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí, sociálně terapeutické dílny: ambulantní - denní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Centrum provozuje chráněné dílny, které směřují k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním). Cílovou skupinou Centra STROOM DUB jsou osoby v nepříznivé sociální situaci s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiných.

Hanka RH+ Rabenhauptová