„Obecně vzato se na Český telekomunikační úřad může obrátit uživatel elektronických služeb stejně jako i poskytovatel služeb či jeho zástupce nebo držitel pohledávky. ČTÚ záležitost posoudí – zejména to, zda byla smlouva mezi uživatelem a odběratelem platná a zda došlo k odběru služby," shrnul mluvčí ČTÚ.

K případu Stanislava Žáka, který čelí za nezaplacené faktury exekuci, uvedl pouze to, že na rozhodnutí ČTÚ nereagoval a zákonných možností ve stanoveném termínu nevyužil. Podrobnosti ale mluvčí ČTÚ uvádět nechtěl. „Do spisu může nahlédnout pouze pan Žák jakožto účastník řízení nebo jeho právní zástupce," dodal. Ke skutečnosti, že rozhodnutí ČTÚ Stanislav Žák údajně nikdy neobdržel, uvedl: „Z faksimilí doručenek vyplývá, že pan Žák rozhodnutí převzal. Za správnost doručení ručí pošta, ne ČTÚ."

Vyjádření mluvčího Českého telekomunikačního úřadu Františka maliny k případu Stanislava Žáka:

Dne 4. 3. 201 obdržel odbor Českého telekomunikačního úřadu pro jihočeskou oblast formou elektronického formuláře návrh na fyzickou osobu podnikající – Stanislav Žák. Navrhovatelem byla společnost CFS FINANCE EU s.r.o., zastoupená advokátkou Mgr. Marií Klinerovou. Jednalo se o pohledávku (nikoli smluvní pokutu) v celkové výši 360,50 Kč, a to za zúčtovací období 1. 1. 2008 až 31. 3. 2008. Původní smlouva byla uzavřena se společností Contactel s.r.o., faktury vystavovala společnost GTS NOVERA a.s. (společnost GTS NOVERA a.s. byla zrušena bez likvidace s přechodem jejího jmění na nástupnickou společnost GTS NOVERA s.r.o.), pohledávky byly následně postoupeny navrhovateli, tedy společnosti CFS FINANCE EU s.r.o.

Vzhledem ke skutečnosti, že referentka měla k dispozici všechny potřebné údaje, tj. smlouvy, faktury, apod., které si dopředu řádně ověřila, využila zcela správně a v souladu s předpisy ekonomicky i časově hospodárnější možnosti zkráceného správního řízení, tedy vydání příkazu dle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto usnesení bylo vydáno dne 22. 9. 2011. Současně o dlužné částce také rozhodla o nákladech řízení. Správní rozhodnutí (příkaz) byl opět v souladu s platnými interními, ale především i obecně závaznými právními předpisy, tedy ustanoveními již citovaného správního řádu, doručováno adresátovi do vlastních rukou (případně zmocněnci), a to obálkou s modrým pruhem. Zásilka byla vypravena téhož dne, tj. 22. 9. 2011 (čtvrtek) prostřednictvím České pošty. Jak je zřejmé z doručenky, zásilku si převzal přímo pan Stanislav Žák osobně dne 23. 9. 2011, tj. v pátek. Na doručence je uveden podpis, který je na první pohled shodný s podpisy na Smlouvách, a dopsáno jméno Žák a datum 23. 9. 2011. Z tohoto pohledu se tedy jedná o zcela normální doručení zásilky adresátovi. Přestože byl pan Stanislav Žák v Poučení usnesení řádně poučen o opravných prostředcích, tj. o možnosti podat do 8 dnů odpor, nikdy tak neučinil. Referentka proto v souladu s platným právními předpisy vyznačila doložku právní moci a vykonatelnosti a spis založila.

V této souvislosti bych rád zdůraznil, že ze strany Úřadu, se jednalo o zcela standardní postup, kterému není možné cokoli vytknout. K doručování snad jen poznamenám, že se jednalo o standardní způsob doručování prostřednictvím České pošty a doručenka má všechny náležitosti včetně podpisu adresáta. Obsahuje-li doručenka podpis adresáta, není důvodu, a navíc ani v kompetenci referenta, tento podpis jakkoli zpochybňovat. K ověření pravosti podpisu by byl příslušný pouze oprávněný soudní znalec. K pochybení v práci zaměstnankyně ČTÚ nedošlo.

Pro úplnost uvádím, že před medializací této záležitosti jak pan Žák, tak jeho právní zástupce do spisu nahlédli, nicméně k jakémukoliv pokusu o řešení (např. formou obnovy) z této strany nedošlo.