Fórum představuje jednu z aktivit v rámci nového tříletého projektu „Region budoucnosti Bavorský les-Šumava 2020+“. Právě mladí lidé tento region jednou budou utvářet a je důležité znát jejich názory a zkušenosti. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných fór.

Fórum zahájila Koordinátorka spolupráce škol Euroregionu Bavorský les-Šumava-Dolní Inn Veronika Tůmová přehledem důležitých milníků pro rozvoj německo-českých vztahů a mnoha příklady konkrétních projektů a iniciativ, které se snaží vzájemné přátelství obou kultur a region jako celek dále rozvíjet. Martina Horová z Euroregionu Šumava-jihozápadní Čechy uvedla příklady významných projektů na české straně. Pozvání na fórum přijala také Česko-bavorská vysokoškolská agentura, kterou zde zastupoval student univerzity v Řezně Florian Birner. Ten studenty informoval o možnostech stipendií na semestr strávený na druhé straně hranice nebo na jazykové kurzy, letní školy či stáže. Sám strávil jeden semestr na univerzitě v Brně a povzbudil všechny německé studenty, aby se nebáli využít této jedinečné příležitosti.

Po polední pauze následovala další část programu, studenti byli rozděleni do čtyř skupinek a společně se zamýšleli nad tématy aktuální pro oba regiony, čím se oba regiony pyšní a co zde naopak chybí a dalo by se do budoucna zlepšit. Na studentech byla vidět chuť vzájemně diskutovat, překonávat jazykové překážky a vzájemně se sdílet. Jedna ze skupinek se zabývala především tím, co obě naše kultury spojuje. Sem patří bezesporu pivo, krásná krajina, různorodost rostlin i zvířat, společná národní jídla a řada velmi podobných slov, např. špička-Spitze, drát-Draht, cukr-Zucker a mnohá další.

Studenti vyzdvihli velké možnosti, které nabízí oba Národní parky Bavorský les a Šumava, chválili dobré značení turistických tras, i když české značení na německé straně na mnoha místech ještě chybí. Zdůraznili důležitost společného přístupu k ochraně životního prostředí, hledání společného řešení v boji proti kůrovci, význam regionu ve výrobě skla a také programy na výměnu studentů jako jedinečnou možnost poznat kulturu a tradice sousední země. Jedna ze skupinek upozornila také na stále přetrvávající předsudky ze strany německého obyvatelstva a malý zájem o sousední zemi, který jde často ruku v ruce s chybějícími znalostmi českého jazyka. Němečtí studenti by si přáli být ve škole více informováni o České republice a celkově o zemích bývalého východního bloku.

Zdůraznili potřebu budování povědomí o sousední zemi a jazyce už u malých dětí a mnohým se líbila iniciativa právě Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu, která byla zahájená v roce 2017 a klade si za cíl zvýšit zájem o výuku českého jazyka v Bavorsku, ale také německého jazyka v Čechách. Studium na druhé straně hranice by se dle studentů mělo podporovat ještě více. Velkým tématem byla také chybějící železniční a silniční infrastruktura, nedostatek vlakových spojení a nabídky dopravců, které na sebe často nenavazují. Pohyb mezi hranicemi by měl být do budoucna ještě jednodušší.

Vyjádřili podporu pro všechny projekty, které přivádějí obě strany ke vzájemné komunikaci a setkání. Pohraniční region by měl přistupovat společně k řešení problémů s nedostatkem pracovních sil a nedostatkem lékařů. Čeští lékaři často odcházejí za podstatně vyššími příjmy do Německa, tento problém se tak čím dál více přelévá z jedné země do druhé. Studenti by si přáli lépe fungující mobilní síť. Čeští studenti oceňují nabídku volnočasových aktivit, které se jim v Bavorsku nabízí, přáli by si však, aby pro ně byly i cenově dostupnější.

U řady studentů byl vidět velký zájem o společná přeshraniční témata a pevně věříme, že i prostřednictvím takovýchto setkání si tito mladí lidé budou problémů a výzev našeho společného příhraničního regionu více všímat. Doufáme, že díky větší informovanosti o aktivitách, které na obou stranách hranice probíhají s cílem vzájemného sblížení a osobní sektání s vrstevníky sousední země, přispěje i k větší touze poznávat svého souseda, kulturu, památky a přírodní bohatství a opravdu zde je co poznávat. Jen konkrétní osobní zkušenosti mohou vzbudit nadšení a odhodlání pro náš region něco nového vytvořit a směřovat ho ke stále lepší budoucnosti. Těšíme se na další mládežnické fórum, které se bude konat v první polovině letošního roku v Pasově.

Veronika Tůmová, Koordination Schulkooperationen