„Byl odsouzen pro dva trestné činy, a to pro přečin porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti a přečin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku s podmíněným odkladem na dobu tří roků. Poškozená obec Zbytiny byla s nárokem na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občansko právních.

Trestní příkaz je v právní moci ke dni 10. června,“ shrnul výsledek tiskový mluvčí Okresního soudu v Prachaticích Bohumil Veselý. Při stanovení výše trestu bylo podle něho přihlédnuto i k tomu, že se k uvedeným skutkům bývalý starosta doznal a navíc nebyl v minulosti trestán. „Proto byl uložen podmíněný trest, navíc se jedná o nedbalostní trestné činy s tím, že jako bývalý starosta podepsal rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace a Podmínky čerpání finančních prostředků státního rozpočtu určených k financování akce, ale nerespektoval podmínky dotace ve vztahu k splnění závazných termínů k výstavbě a závěrečného vyhodnocení, i když o stanovených termínech věděl včetně možných sankcí za jejich nesplnění,“ doplnil Veselý.

Důvodem, proč se případ neprojednával v rámci hlavního líčení, ale rozhodnuto bylo trestním příkazem, bylo podle mluvčího soudu plné doznání bývalého starosty a prokázání skutkového stavu opatřenými důkazy. „Nebylo tudíž nutné provádět další dodatečné dokazování. Sám spis čítá čtyři sta stran a jeho závěry bylo možno převzít a rozhodnout o trestu. Výše a druh uloženého trestu umožnilo vydání trestního příkazu,“ vysvětlil. Na druhé straně obec je postižena tím, že by měla vrátit celou dotaci více než 25 milionů korun, a k ní ještě stanovené penále za porušení rozpočtové kázně v celkové výši přes 20 milionů korun. O této škodě, která vznikla obci, okresní soud nerozhodoval. Není totiž v tuto chvíli jasné, jak velká nakonec škoda bude. Obec totiž může požádat i o prominutí penále i o uznání dotace.


Obec totiž požádala o prominutí penále i o uznání dotace vzhledem k tomu, že byť se zpožděním, přesto čistírnu odpadních vod zkolaudovala a odeslala potřebné dokumenty poskytovateli dotace. Nicméně možnost, že by obec v této souvislosti podala žalobu v rámci občansko právního sporu s bývalým starostou Antonínem Poskočilem, současný starosta Zbytin Josef Furiš nevyloučil. „Důležité pro nás ale bude konečné rozhodnutí ministerstva a finančního úřadu, zda a případně kolik by musela zaplatit. Pořád věřím, že to nebude celých pětačtyřicet milionů korun,“ doufá Josef Furiš.