Ředitelka Oblastní kanceláře JHK v Prachaticích Kateřina Třísková upřesňuje, že hlavním cílem je podpora podnikání na území Prachaticka. Firmou roku nebo Živnostníkem roku se může na Prachaticku stát jen ten, kdo má místo podnikání na Prachaticku a podniká podle platných předpisů a je do ankety nominován. 

Nominovat živnostníka nebo firmu může každý, kdo vyplní nominační lístek. Ty budou stejně jako sběrný box  umístěny v kanceláři Jihočeské hospodářské komory Prachatice v Nádražní 67. (Lze jej také stáhnout na www.prachaticky.denik.cz, ale následně je potřeba i tento lístek doručit do kanceláře JHK v Nádražní ulici v Prachaticích, a to nejpozději do 30. září letošního roku.)

Richard Fiala (druhý zprava) dostal za své podnikání titul Živnostník roku 2020.
Živnostník roku Richard Fiala: Každý má dělat, co umí

Titul Živnostník roku se uděluje vždy jen jedinému podnikateli, který podniká jako o fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění k podnikání. Titul Firma roku může získat opět jeden subjekt, který podniká jako právnická osoba, dle platných zákonů, je zapsán v obchodním rejstříku a splňuje podmínky ankety. "Na základě nominačních lístků živnostníka a firmu roku vybírá porota," připomíná Kateřina Třísková.

Podmínky nominace:
a) Podnikatel nebo firma se sídlem a místem podnikání na území oblasti Prachatice a podniká dle platných právních předpisů.
b)  Má alespoň pětiletou účetní historii.
c) Na majetek podnikatele nebo společnosti nebyl prohlášen konkurz, není v likvidaci nebo nebylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno.
d) Podnikatel nebo statutární zástupce firmy nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku.
e) Podnikatel nebo společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
f) Byl do ankety nominován.