Pokud přes léto nenajdou provozovatelé heren ve Vimperku podporu alespoň devíti členů zastupitelstva, kteří by zvedli ruku pro změnu obecně závazné vyhlášky upravující podmínky existence hazardu, s největší pravděpodobností nebude ve Vimperku do konce letošního roku jediný hrací přístroj. A nebude mít ani smysl uzavírat navrhovanou dohodu mezi městem a provozovateli heren, kterou v pondělí vzali zastupitelé na vědomí.

Kolik zastupitelů by pro změnu nakonec zvedlo ruku, jisté není. Jasněji je rozhodně alespoň u některých zastupitelů. Podporu by provozovatelé podle dřívějších vystoupení zřejmě našli u Pavla Dvořáka a Romana Hajníka. jasnými odpůrci jsou již nyní zastupitelka Věra Vávrová, Stanislav Hlava a také starosta Bohumil Petrášek a nejspíše i místostarostka Jaroslava Martanová. Jak by hlasovali zbylí zastupitelé, zjevné není.

Zastupitelé nejprve v prosinci 2011 schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou zakázali herny v centru města a vymezili lokality, kde je jejich provozování možné. V dubnu následujícího roku ale podmínky zpřísnila další obecně závazná vyhláška, kterou provozování hazardu zakázali na celém území města Vimperk. Podle této vyhlášky tak do konce roku 2012 skončili ve Vimperku provozovatelé heren s provozováním výherních hracích přístrojů a na území města tak směly být provozovány výhradně přístroje povolované ministerstvem financí, tedy tak zvané videoloterijní terminály, rulety a podobné sázkové hry. Před koncem, loňského roku se proto provozovatelé heren obrátili na vimperské radní s žádostí o jednání o uzavření dohody, podle níž by se výrazně zpřísnila pravidla provozování heren. jejich snahou bylo zachování tohoto podnikání i po 31. 12. 2014, kdy měl hazard podle vyhlášek z města zcela zmizet. Návrhem dohody se pak zabývala rada a následně v březnu i vimperští zastupitelé. Pro jejich nízký počet na jednání ale byli schopni shodnout se jen na vytvoření tříčlenné komise, která měla se zástupci provozovatelů o navrhované dohodě jednat. Výsledky jednání s komplexním materiálem měla komise předložit na květnovém jednání zastupitelů. To ale muselo být o týden dříve a závěry jednání komise tak byly přesunuty na červnové jednání toto pondělí. 

Během jednání, která se od března vedla, se ale udály dvě zásadní věci. "Jako první padlo usnesení Ústavního soudu, který umožňuje obcím rušit tato zařízení s okamžitou platností. Druhým bodem, který ovlivňuje celou situaci, je zahájení správního řízení o ukončení činnosti zařízení, která povoluje ministerstvo financí. Ve chvíli, kdy zastupitelstvo 4. března přijímalo tato usnesení, nikdo netušil, jak rychle bude ministerstvo financí postupovat ve věci naplnění obecně závazné vyhlášky," uvedl starosta Bohumil Petrášek.

Výsledek několikaměsíčního vyjednávání o dohodě s provozovateli heren je, že by se v červenci měli sejít zastupitelé k pracovnímu jednání výhradně na téma haren. "Domluvili jsme se s provozovateli, že bychom v červenci svolali pracovní schůzku zastupitelů a zástupců heren, kde bychom si vysvětlili své názory a představy obou stran. V současnosti zde máme jen deklaraci provozovatelů. Momentálně platí dvě obecně závazné vyhlášky a obě jako celek zakazují provozování veškerých hracích přístrojů, a to jak VHP tak i VLT. Provozovatelé heren přišli s návrhem, že by měli zájem provozovat pouze automaty, které provozuje obec. Nicméně rozhodnutí o případném zrušení vyhlášky nebo její změně přísluší výhradně zastupitelstvu a musí pro ně být získána nadpoloviční většina hlasů," upozornil starosta Petrášek s tím, že případnou dohodu chápe tak, že by platila pouze po dobu platnosti povolení, která nyní dobíhají.

V tu chvíli bylo evidentní, že nad takovou dohodou se začínají stahovat hodně černé mraky. "Nevím, jestli to dobře chápu, ale taková dohoda je skoro k ničemu," poznamenala v diskusi zastupitelka Věra Vávrová. Snad největší kritiku si provozovatelé heren a ti, kteří by pro podporu hazardu zvedli ruku vyslechli vzápětí právě od ní, když od členů komise chtěla nejprve vědět, kolik heren si fakticky oni sami prošli. Zatímco Dagmar Rückerová nechala tuto otázku bez komentáře, starosta Petrášek přiznal, že nenavštívil ani jedinou hernu. K ostré výměně názorů tak došlo především mezi věrou Vávrovou a Pavlem Dvořákem. "Skoro všechny, to znamená minimálně šest nebo sedm. Seznámil jsem se s nimi dostatečně, kolikrát jsem tam byl, promiňte, to je ale silné kafe," opáčil Pavel Dvořák.

Další osud heren tak mají nyní v rukách výlučně vimperští zastupitelé, což připustila i členka komise zastupitelka Dagmar Rückerová. "Chtěla bych upozornit, že zařízení povolovaná ministerstvem končí a ve Vimperku už nebudou a záleží tedy čistě na nás, která bychom ve městě povolili. Provozovatelé přišli se vstřícným návrhem a doporučením, aby kdokoliv ze zastupitelů, úředníků města i zástupců policie mohli kdykoliv provést kontrolu těchto zařízení," uvedla a její další dotazy směřovaly na vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Janu Korbelovou a vechního strážníka Městské policie Vimperk Petera Macorlíka, zda jsou v souvislosti s hernami evidovány případy gamblerství a narušování veřejného pořádku. Z uvedených odpovědí vyplynulo, že nic takového není známo.

Třetím členem komise vedle Dagmar Rückerové a starosty Bohumila Petráška byl zastupitel Pavel Dvořák. Ten se netají svou podporou zachování heren ve městě ovšem za předpokladu, že budou nastavena přísná pravidla a kontrola. "Dohoda je snaha nějakým způsobem dát tomuto podnikání nějaká pravidla. Myslím, že jak my v komisi, tak provozovatelé k tomu přistupovali na základě řečeného, tedy že nejsou kolem heren kriminální záležitosti a s ohledem na zkušenosti z jiných měst. Myslím si, že by se tento model dal vyzkoušet. Navíc bychom provozování heren povolovali jen v určitém časovém období. Máme obrovský bič na to, říct, takhle ne a končíte. Já vycházím z toho, že je lepší kontrola a monitoring a spolupráce než absolutní zákaz," tvrdil Pavel Dvořák.

"Možná je to silné kafe, ale než abych tu vystupovala bez znalosti věci, tak jsem si všechny ty herny obešla několikrát za jedenáct dní. Každou hernu v různých hodinách od rána do noci. Můžu vám říct, že jestli někdo ze zastupitelů zvedne ruku pro to, aby byly herny obnoveny, tak ať si to potom srovná se svým svědomím. Překvapuje mne, když někdo pro to zvedne ruku s čistým svědomím s tím, že to přispěje k tomu, aby ve městě byl klid a pořádek. Nezlobte se na mne, ale bez jakéhokoliv osobního nátlaku, jestli pro tohle zvednou ruku pedagogové, pak opravdu bez komentáře," nešetřila kritikou Věra Vávrová.

Přidala i několik údajů, které při svých návštěvách heren zjistila. "Ze šedesáti účastníků, kteří v hernách byli, bylo čtyřicet dva Romů v jedné herně, a takhle bych vám to mohla zmapovat všechno. Není v silách majitelů heren, aby tohle uhlídali. Padají tam do automatů sociální dávky. A jestli říkáme, že peníze z hazardu nám budou chybět, poděkujme našim obyvatelům, kteří v hernách platí dávkami. Mapovala jsem si situaci v hernách jak před vyplácením dávek, tak potom. Nebudu říkat, že to byli jen Romové, ale před vyplacením dávek tam sedí jeden, dva, tři lidi, po vyplacení dávek jich tam sedí šestnáct. Takže si vezměme, kam peníze z dávek putují a jaký to má morální dopad," zdůraznila zastupitelka.

"Bylo to od vás, paní Vávrová, docela hustý."

A kritikou nešetřila ani na úkor zodpovědných pracovníků města. "Za další, překvapuje mne, že policisté mají zmapovanou situaci tak, jak mají. Po svých zkušenostech mohu říct, kdo je ve Vimperku gambler. A jestli je ve Vimperku nemáme, pak nevím, jak tohle někdo může říct. To řekne jen někdo, kdo do heren chodí na kontrolu namátkově. Jestli pro to někdo zvedne ruku, pak jako politici, kterým jde jen o peníze, ale jako občané Vimperku s morálkou s tím nemůžeme mít nic společného. Je opravdu smutné, že budeme uvažovat o zavedení něčeho, co jsme před časem odmítli. A jestli pro to někdo zvedne ruku, pak říkám, nejdřív si to zmapujte," doporučila Věra Vávrová kolegům v zastupitelstvu.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. "Těžko se mi reaguje na slova, která jsou podle mého názoru obecným způsobem pochopitelná, protože věřím, že záhy paní Vávrová vystoupí proti barům a hospodám, kde je neskutečný bordel, oponoval Pavel Dvořák, který jednání s provozovateli stále považuje za poctivý pokus dát něco pod kontrolu. "Znovu opakuji, že nevěřím tomu, že když něco zakážeme, přestane to. Jestli paní Vávrová takto plamenně vystupuje, pak jistě věří, že k tomu samému přistoupí v jiných městech a pak budeme žít v krásném čistém státě. Je to druh podnikání jako každý jiný. Jestli jste tam viděla Romy, je to bezvadná věc, oni jistě potom pojedou někam jinam. Toto není můj svět, můj svět je tyto věci omezit a regulovat stejně jako prostituci a další věci, ale neříkejme, že to ve Vimperku skončí. Myslím si, že rozhodnutí zakázat vyhláškami hazard, bylo rozhodnutí populistické a podléhalo jistým okolnostem. Od začátku jsem tvrdil, že bychom měli být uvážlivější, jako tomu bylo v jiných městech. Možná, že budeme morálně čistší a navenek budeme lépe hodnoceni, ale jsem přesvědčen, že monitoring a kontrola neodporují ani nám pedagogům. A bylo to od vás, paní Vávrová, promiňte, docela hustý," nezdržel se Pavel Dovřák poznámky na závěr.

V počtu automatů na hlavu Česká republika jasně vede

Názor na to, co je populistické, mají Věra Vávrová i Pavel Dvořák zjevně odlišný. "Je podnikání a podnikání. Zpřístupnění, omezení, to by mělo být naší přední činností. Nevím, jestli podle vás je pět nonstopů na Vimperk moc nebo málo. Nechci nikoho omezovat, ale zavřeli jsme herny ať už naším rozhodnutím, nebo se budou zavírat z rozhodnutí ministerstva financí. Vezměte si, kdo hlasoval pro vyhlášky a teď budeme hlasovat proti ní a budeme obnovovat herny a na jakém základě, aby to měli jednodušší? To není otázka zákazu podnikání, to je věcí ochrany rodin. Na základě čeho bychom udělovali padesátitisícové pokuty? Na základě jedné namátkové kontroly? Mezi sedmou a osmou hodinou ránou jsou v hernách samí mladí lidé, žádní nepřizpůsobiví, kdo to bude kontrolovat, kdo tam bude denně ráno chodit? Ani sami majitelé to neuhlídají. Bylo by proto dobře, než pro to zvednete ruku, osobně si to projděte," zopakovala Věra Vávrová své doporučení zastupitelům.

Podle Stanislava Hlavy, s jehož hlasem nejspíše provozovatelé heren počítat nemohou, je nejen ve Vimperku stále automatů víc než dost. "Když tu padla otázka, jestli je tu moc nebo málo automatů, jen připomenu, že v České republice připadá na jeden výherní automat sto sedmdesát obyvatel. Ve Francii je to osmnáct tisíc," doplnil zastupitel Stanislav Hlava.

Starosta Petrášek zareagoval na připomínku, že Vimperk je jediným městem, kde by měl hazard skončit. "Samozřejmě, že některá města, jako Prachatice nebo Strakonice nechala některé provozovny fungovat, na druhou stranu Klatovy a České Budějovice všechna tato zařízení ruší. Je vždy na zvážení zastupitelů, jak vyhodnotí situaci ve městě, zda chtějí zařízení nebo nechtějí. My jsme tady dvakrát rozhodli, že je zrušíme. Pokud bychom chtěli tyto vyhlášky revokovat, musí se k tomu najít většina devíti zastupitelů, kteří řeknou ano, změnil jsem názor, pusťme sem zpět tato zařízení," podotkl starosta.

Když je něco ve státě špatně, mohou za to kantoři

Osočení, že je na pováženou, pokud by pro podporu hazardu ve Vimperku zvedli ruku i pedagogové, kteří sedí v zastupitelstvu, nechalo spíše chladnou zastupitelku a ředitelku Základní školy TGM Dagmar Rückerovou. "Já jsem jen chtěla říct, že mne nepřekvapuje názor, že něco pedagogové, byť je poprvé takový názor spojen s konkrétní profesí. Ale je pravdou, že ať se ve státě stane cokoliv, co souvisí s mladistvými a dětmi, že za to může škola. Je moc dopravních nehod, ve škole už počítáme, kolik hodin věnujeme dopravní výchově. Otěhotní nějaká dívka do osmnácti let, počítáme, kolik hodin věnujeme sexuální výchově. Takže mne ani nepřekvapuje názor, že za všechno může škola a pedagogové, už jsme na to zvyklí," dodala lakonicky Dagmar Rückerová.

A podporu našla i u Pavla Dvořáka a podle výrazu Romana Hajníka i u něho. "Naprosto souhlasím s názorem kolegyně Rückerová a z vaší strany to bylo opravdu nefér, to si nezasloužíme. Je to podobné, jako když nám bylo jistým kolegou připomínáno, že my, pedagogové, nejsme vzděláni v oblasti účetnictví. To není fér," zareagoval na slova věry Vávrové Pavel Dvořák. Ten v závěru ještě zdůraznil i fakt, že pod žádostí o jednání o dohodě s provozovateli heren nebyli jen jejich podpisy, ale také podpisy předsedů tří nejvýznamnějších sportovních klubů ve Vimperku. "Myslíte si, že je to nemorální, špatné a že by tam být neměly, že výtěžky z hazardu na podporu sportu jsou nemorální? Víte dobře, že 4,5 milionu z hazardu v minulosti nám stačilo na financování zimáku a veškerých sportovních aktivit. To mně symbolizuje, že nejednám sám za sebe, ale i za kluby, jejichž zástupci mne navštívili. Když to neprojde, zavřeme herny, starosta najde v rozpočtu 4,5 milionu korun a nic se neděje," dodal Pavel Dvořák.