Paní S. podala dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

K nepřiznání oněch skoro devíti milionů mínila, že závěr odvolacího soudu o promlčení nároku je v rozporu s dobrými mravy. S tím se NS neztožonil. Poukázal na nález Ústavního soudu ČR,„že námitka promlčení zásadně dobrým mravům neodporuje, ale mohou nastat situace, že uplatnění této námitky je výrazem zneužití práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil a vůči němuž by za takové situace zánik nároku v důsledku uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil."Nejvyšší soud zase v jiné věci uzavřel, že„uplatnění námitky promlčení by mohlo být zcela výjimečně výkonem práva v rozporu s dobrými mravy tehdy, jestliže by tato námitka byla pouze prostředkem umožňujícím značně poškodit účastníka právního vztahu". Napadené rozhodnutí budějovického soudu je tedy v souladu s citovanou ustálenou rozhodovací praxí, řekl NS a  dovolání v tomto bodě odmítl.

Zastali by to zaměstnanci

Paní S. ale také brojila proti výroku, že je povinna zaplatit žalované náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 273.327 Kč. Citovala z nálezu Ústavního soudu z 6. 10. 2011 ve věci, v níž byla žalována ČR – Ministerstvo financí: „Ústavní soud zastává stanovisko, že tato žalovaná disponuje dostatečným počtem odborných pracovníků, kteří jsou schopni zajišťovat ochranu jejích zájmů před soudy." Nález dále připomíná vznik Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který z větší části zastupování státu v řízení před obecnými soudy převzal.  Nález Ústavního soudu z 9. 10 2008 pak uvedl:„Tam, kde k hájení svých zájmů je stát vybaven příslušnými organizačními složkami finančně i personálně zajištěnými ze státního rozpočtu, není důvod, aby výkon svých práv a povinností v této oblasti přenášel na soukromý subjekt, jímž je advokát, a pokud tak stát přesto učiní, pak není důvod pro uznání takto mu vzniklých nákladů jako účelně vynaložených."

Podle žalobkyně lze tento nález plně vztáhnout i na daný případ. Z obsahu velmi stručných ústních přednesů a písemných podání, která v dané věci učinil advokát zastupující Ministerstvo financí České republiky, nevyplývá, že by se jednalo o výjimečně složitou problematiku (vyžadující speciální znalost nestandardních oblastí právního řádu, znalost cizího práva, jazykové znalosti apod.), aby bylo namístě sjednat si zastoupení advokátem. Navíc v otázce vysokých nákladů nelze odhlédnout od sociální situace žalobkyně, která je zcela nemajetná, jediným zdrojem jejího příjmu je nízký starobní důchod, a proto jí bylo v daném řízení přiznáno osvobození od soudních poplatků. Již z tohoto důvodu by bylo možno s ohledem na okolnosti hodné zvláštního zřetele žalované náklady řízení nepřiznat.

NS souhlasil s tím, že dle obsahu spisu se nejedná o věc, která by odůvodňovala,aby žalovaná výkon práv a povinností v této věci přenášela na soukromý subjekt, jímž je advokát. Pokud tak žalovaná přesto učinila, pak není důvod pro uznání takto jí vzniklých nákladů jako účelně vynaložených, řekl. Uzavřel, že rozsudek odvolacího soudu ve výroku, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, je nesprávný. Tuto část rozsudku zrušil a věc vrátil krajskému soudu. (30 Cdo 1485/2014)