24. listopadu odpoledne ve výcvikovém prostoru Boletice došlo při střelbě v rámci této zkoušky k závadě, kterou nebylo možné na místě odstranit. Petr S. tedy vydal pyrotechnikovi rozkaz ke zničení 366 nespotřebovaných nových střel ráže 30x173 mm a ten je s kolegou následně na místě odstřelil. Podle Okresního soudu v Č. Krumlově tak S. rozhodl, přestože odborný pokyn ministerstva obrany z října 2010 ukládal organizačním složkám resortu přísný zákaz ničit po výcviku nespotřebovanou munici s výjimkou ručních granátů a ženijní munice. Zničením střel vznikla ministerstvu škoda 1 184 950,62 koruny (126 eur za kus).
Tak začínala zpráva na webu Deníku loni 29. března pod titulkem Z rány za milion je nakonec „pšouk", na niž v podrobnostech odkazujeme.
Okresní soud uzavřel, že Petr S. podcenil přípravu na vojskovou zkoušku, neseznámil se s příslušnými předpisy, nepočítal s možnými komplikacemi. Spáchal tak zločin úmyslného porušení služební povinnosti vojáka podle § 393, 1, 3 b. trestního zákoníku.

Jen kárné provinění?

Petr S. se odvolal. Podle jeho obhájce jednal v podmínkách krajní nouze. Byl pod obrovským tlakem, ve vozidle, kde byla posádka, byla nevybuchlá munice, náboj v hlavni kanonu… Dodavatel střeliva nebyl ochoten pomoci. „Můj klient neutíkal od problému, z nebezpečného místa, jednal tak, jak voják jednat má. Byl odpovědný za život a zdraví vojáků," uváděl obhájce. To, co se stalo, byla souhra nešťastných okolností v organizaci vojskových zkoušek, mínil. Boletice jsou nehlídaný prostor, Petr S. neměl ozbrojené vojáky ke střežení nespotřebované munice, zbývalo patnáct minut do tmy, která by vyloučila odpálení nábojů, měl tolik věcí v hlavě, že nebyl schopen racionálně uvažovat o tom, že snad rozhodnutím způsobí škodu a poruší předpisy. „Situaci vyhodnotil a zvolil nejlepší řešení, osvědčil se jako člověk se zodpovědností. Jednal v krajní nouzi," uzavíral obhájce.
Odvolací soud vyšel z toho, že „projednávaný případ je provázen řadou neobvyklých a obtížně předvídatelných okolností". S takovouto vojskovou zkouškou neměl obviněný žádné zkušenosti, na rozhodnutí, jak s municí naložit, byl sám. Byl v časovém tlaku a ujišťován zkušeným pyrotechnikem, že cestou je odpálení nábojů, nadřízené stupně velení nejprve na zničení munice nijak nereagovaly, atd. Obviněný se poctivě a usilovně snažil hledat řešení, ale v souběhu nepříznivých okolností zvolil rozhodnutí nesprávné, když se neseznámil s příslušnými předpisy zakazujícími ničení nespotřebované munice. Nelze mu však klást za vinu, že úmyslně nesplnil uloženou služební povinnost. V jeho jednání lze po stránce subjektivní spatřovat nejvýše nedbalost spočívající v tom, že se s příslušným předpisem zakazujícím ničení nespotřebované munice neseznámil.
Obžalovaný byl dosud bezúhonným, pozitivně hodnoceným vojákem. Krajský soud tak uzavřel, že v tomto případě není důvod uplatňovat trestní odpovědnost obviněného. V neveřejném zasedání rozsudek z Č. Krumlova zrušil a věc npor. S. postoupil k posouzení veliteli jeho útvaru s tím, že skutek není trestným činem, ale mohl by být posouzen jako kárné provinění npor. S.

Proti tomuto usnesení podal nejvyšší státní zástupce dovolání k Nejvyššímu soudu ČR (NS). Obviněný podle něho musel být alespoň srozuměn s protiprávním následkem, uvedl žalobce.

NS po prostudování věci konstatoval, že usnesení krajského soudu nelze pokládat za rozhodnutí zákonné. Soud podle něj sice správně vymezil skutečnosti ve prospěch obviněného, na straně druhé ho však v některých směrech „nedůvodně favorizoval".

Sám obviněný přiznal, že svým velitelem byl informován o jeho záměru ustanovit jej do funkce předsedy vojskové zkoušky v září 2011. Jestliže zkouška proběhla 24. listopadu, nelze dovozovat, že by časová tíseň bránila obviněnému v možnosti seznámit se s příslušnými předpisy. Výkon činností, na které z pozice předsedy vojskové komise dohlížel, nebyl do té míry specifický, že by se jednalo o výjimku z obvyklého postupu (obecného zákazu likvidace) při nakládání s nespotřebovanou municí, uvedl NS. Obviněný mohl předpokládat, že střelivo může zbýt, a připravit se na to, řekl. Možnost znát předpis měl, ale z nedbalosti se s ním neseznámil.

Usnesení krajského soudu NS zrušil a přikázal mu, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Spáchal přečin

Krajský soud tedy doplnil dokazování velitelskými rozhodnutími Ministerstva obrany. K návrhu obhajoby konstatoval vyjádření velení armády, že na generálním štábu se nenachází žádná dokumentace, účetní doklad a podobně, které by potvrzovaly možnost způsobení škody. Obhájce proto uzavíral, že popsaný skutek není trestným činem, a navrhl P. S. obžaloby zprostit.

Krajský soud po poradě rozsudek krumlovského soudu zrušil. Obžalovaného uznal vinným tím, že ač jako voják byl povinen dodržovat vojenské předpisy, ve funkci vedoucího zkoušek nedbal nařízení generálního štábu, neseznámil se s pokyny k nakládání s majetkem armády, mj. se zákazem ničit nespotřebovanou munici, ač se s nimi seznámit mohl, a v průběhu vojskových zkoušek po neodstranitelné poruše kanonu vydal pyrotechnikovi rozkaz ke zničení 366 střel. Musel si být vědom, že České republice tak bude způsobena škoda ve výši 1.184.950,62 Kč.
Za tento přečin mu uložil trest odnětí svobody na šest měsíců podmíněně na jeden rok. Českou republiku odkázal s požadavkem na náhradu škody na řízení ve věcech služebního poměru. V odůvodnění předseda senátu řekl, že od začátku shledávali u obviněného maximálně nedbalostní zavinění porušení zákona, přičemž se jim jevilo, že pro mimořádné okolnosti případu (na střelnici nebyla k dispozici jednotka ke střežení nespotřebované munice, vzhledem k jejímu charakteru nebylo kam ji odvézt, atd.) není škodlivost popsaného jednání obžalovaného tak vysoká, aby naplnila znaky trestného činu. Odůvodnění tohoto rozhodnutí ale Nejvyšší soud nepovažoval za dostatečné a krajskému senátu tedy nezbylo než převzít jeho závazný právní názor.
Při úvahách o potrestání P. S. se soud nepřiklonil k možnosti ukládání peněžitého trestu vzhledem k tomu, že obžalovaný bude pravděpodobně sankcionován armádou, a domácí vězení či obecně prospěšné práce vojákovi z povolání mu nepřipadly případnými. Rozhodl tedy o podmíněném trestu s výměrou na samé spodní hranici sazby – i s tím, že taková sankce za nedbalostní přečin nutně neznamená zánik služebního poměru odsouzeného.
Proti rozhodnutí není řádných opravných prostředků.

Slovy zákona

§ 393 Porušení služební povinnosti vojáka
(1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec služebních povinností, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.