Od začátku roku 2010 nejméně do května 2012 na různých místech na Táborsku podle soudu „soustavně cíleně a systematicky obtěžoval svou bývalou manželku a její rodiče a to zejména obtěžujícím, soukromí narušujícím nahlížením přes plot do zahrady domu, dlouhým a opakovaným zvoněním na jejich zvonek, dožadováním se předání svých dcer dříve než ve stanovenou dobu, sledováním, nečekaným kontaktováním a doprovázením bývalé manželky proti její vůli při cestě do a ze zaměstnání, na nákupech, při trávení volného času s dcerami a kamarádkami, a jejích rodičů zejména při vodění vnuček do školských zařízení a zájmových kroužků".

Dále nejméně jednou, v říjnu 2011, obžalovaný exmanželku fyzicky napadl tak, že s ní cloumal, třásl a slovně ji atakoval.

Tato jednání vzbudila u poškozených obavu o zdraví své a osob jim blízkých, mj. i vzhledem k tomu, že obžalovaný exmanželku napadl již v roce 2009 (úderem do ramene při zapínání autosedačky).

Z popisu skutku soud tedy vypustil, že obviněný poškozené obtěžoval pokřikováním, urážkami, zesměšňováním, provokacemi, výčitkami, že zjišťoval informace o poškozené a jejím příteli atd. Uzavřel, že poškození měli obavu z možného opakování fyzického napadení obviněným, ale vzhledem k malé intenzitě předchozího útoku jednání obviněného nebylo způsobilé vyvolat v nich důvodnou obavu o jejich zdraví. Oba fyzické útoky byly totiž nejen malé intenzity, ale v celkovém jednání obviněného zcela ojedinělé.

Jenom přestupek?

Krajský soud v Táboře letos v dubnu rozsudek zrušil a věc postoupil městskému úřadu. Poškození ani svědci nepopisují jednání L. F. jako vyloženě hrubé, násilnické či ohrožující, reakce poškozených byla spíše popudlivá. Lze se domnívat, že jeho jednání považovali za další provokaci, ale v jejich jednání nelze vysledovat strach či obavu o život a zdraví. Tvrzená předchozí napadení soud neměl za prokázaná,  ve věci bývalé manželky neskončilo v přestupkém řízení závěrem o vině obžalovaného  Soud dospěl k závěru, že zažalovaný skutek není trestným činem, avšak mohl by být posouzen jako přestupek.

To napadl nejvyšší státní zástupce dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR (NS).

Žalobce míní, že zmíněná důvodná obava poškozeného nemusí vyplývat z výslovných výhrůžek pachatele, ale právě z dlouhodobého pronásledování. To v daném případě trvalo téměř dva a půl roku. Dlouhodobost, soustavnost a četnost kontaktů pachatele s poškozeným mívá destruktivní účinky na psychiku poškozeného. Má-li podle něho plnit trestní zákoník svůj účel a chránit před extrémními projevy psychicky narušených jedinců například jako v tomto případě bývalé partnery stalkera, pak je zcela zřejmé, že způsobilost takového jednání vzbudit v poškozeném důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví  nemůže být omezena jen na případy vyhrožování násilím. K právní kvalifikaci jednání ve smyslu nebezpečného pronásledování stačí tvrdošíjné obtěžování oběti všudypřítomnou bezprostřední či zprostředkovanou přítomností pachatele.

Všichni tři poškození jednoznačně uvedli, že v nich jednání obviněného vzbuzovalo strach. Zákon nevyžaduje, aby byla důvodná obava poškozeného o jeho život nebo zdraví vyvolána, ale postačuje, je-li jednání pachatele způsobilé takovou obavu vyvolat.

Obviněný argumentoval, že podle zákona musí být snahou pachatele změnit, popřípadě i zničit obvyklý způsob života poškozeného, ohrozit jeho duševní rovnováhu a postupně jej tak dostat pod svůj bezvýhradní vliv a moc. On měl ale pouze snahu o zachování svého vlivu na výchovu dětí s možností podílet se na jejich mimoškolních aktivitách. Skutečnou motivací jeho kontaktů s bývalou manželkou byla jedině snaha mít informace o svých dětech, stýkat se s nimi a podílet se na jejich výchově tak, jak mu to zaručuje zákon a platné rozhodnutí v dané věci. Ke kontaktům docházelo při předávání dětí, což nelze považovat za nevyžádaný kontakt, telefonické kontakty nebyly vůbec prověřovány a počet osobních kontaktů vzhledem k době téměř dva a půl roku nebyl nijak obrovský. Je názoru, že jeho jednání bylo vnímáno poškozenými jako obtěžující, ale v žádném případě nezavdalo důvod k jejich obavám o život a zdraví. Uzavřel, že tzv. vítězství jednoho z rodičů, kdy otec bude označen za pachatele trestného činu, rozhodně není v zájmu nezletilých dětí. Od vyhlášení rozhodnutí jako bývalí manželé společně navštěvují krizové centrum pro rodinu a děti a zde problematiku výchovy dcer komplexně řeší.

Po projednání věci se NS ztotožnil s právním názorem odvolacího soudu, že jednání obviněného sice naplnilo skutkovou podstatu přečinu nebezpečného pronásledování ve znaku spočívajícím v tom, že jiného dlouhodobě pronásledoval tím, že vyhledával jeho osobní blízkost a sledoval jej, ale nikoliv již ve znaku, že by toto jednání bylo způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho zdraví a o zdraví osob jemu blízkých. Správný je tedy i závěr, že v případě obviněného nejde o trestný čin, avšak zažalovaný skutek by mohl být jiným orgánem posouzen jako přestupek.

Dovolání nejvyššího státního zástupce proto NS odmítl. (7 Tdo 872/2013)