Jak tu byli

Na druhé stránce čísla z 18. března Jihočeské listy (JčL) shrnují události minulých dnů.

15. března zdejší německé školy a německé občanstvo utvořily špalír, aby vítal přijíždějící říšskoněmecké vojsko. Chování českého občanstva nezavdalo nikde příčinu ke stížnostem. Bylo klidné a rozvážné.

Kolem druhé hodiny vešly německé oddíly na Linecké předměstí. Dva bataillony pěchoty přišly Divadelní ulicí. Vedl je plukovník Boe. Před radnicí je komisař David uvítal jako vykonavatele vůle Führerovy, kterému poděkoval jménem německého obyvatelstva města. Starosta Neuman pronesl pozdrav a plukovník Boe poděkoval budějovickému obyvatelstvu za srdečné přijetí: „Činíme svou povinnost, bereme-li vaše město pod svou ochranu, ale činíme tuto povinnost z celého srdce rádi.“ Jeho slova byla podle JčL provázena trojnásobným Sieg Heil a provoláváním slávy vrchnímu veliteli branné moci Adolfu Hitlerovi.

Během dalších hodin vstoupily do města další jednotky německé branné moci, „které vykonaly nadlidský pochod za kruté sněhové smrště“. Po sedmé hodině večerní dorazily poslední jednotky německého dělostřelectva. V místních kasárnách odevzdávali zbraně vojáci i důstojníci podle listu v úplném pořádku a v shodě.

ČbL dále otiskly provolání oznamující, že komisařským vedením městské samosprávy byl pověřen p. radní Bedřich (Friedrich) David a dosavadní úřady zůstávají v činnosti. „Vybízíme občanstvo, aby zachovalo naprostý klid, pořádek a kázeň, a věnovalo se práci, každý ve svém povolání. Upozorňujeme, že je v zájmu obyvatelstva samotného, aby chovalo se k říšskoněmeckému vojsku s náležitou úctou a všechny vedoucí činitele bez váhání uposlechlo,“ vyzvali komisař David a starosta JUDr. A. Neuman.

Se svým prohlášením „českému občanstvu“ se přidal Český Národní výbor, který se ustavil 16. března „v zájmu zachováním klidu a pořádku v našem městě za souhlasu úředních činitelů“ ve složení, jemuž předsedal p. Šťastný Alois, kloboučník. Místopředsedy byli mimo jiné berní adjunkt Čížek Bedřich, starosta města Neuman, jeden obchodník, kancelářský oficiant a další. Oznámili, že Národní výbor přejímá ochranu všech zájmů českého obyvatelstva v Českých Budějovicích. Aby mohl zdárně splniti tento úkol, vybízí Národní výbor české obyvatelstvo, aby zachovalo naprostý klid a pořádek. Bez rozhodnutí Národního výboru nesmí býti činěna žádná opatření.

Atmosféra vstřícnosti?!

Sloupek „České Budějovice za nových poměrů“ zaznamenává, že život i vzhled města se příchodem okupačního vojska velmi podstatně změnil. Zavedena byla jízda vpravo. Vedle vlajek s hákovým křížem se ulice zpestřily novými uniformami – i řadových vojáků, kteří našli ubytování v kasárnách a v některých školách, jež pro ně byly uvolněny. Provoz stupňuje i četné civilní obyvatelstvo, které přijíždí z českého jihu a Šumavy podívat se na ruch, který tu vládne a který usměrňují jak příslušníci české policie, tak policie říšskoněmecké. České obyvatelstvo se chová klidně a k příchozím vlídně. A rovněž příslušníci německé branné moci necítí se tu nesví. Mnohou marku, která platí 10 K, nechají v buffetu, zdejších kavárnách a restauracích. A nejspíše se dorozumějí mladí, končí autor.

K dalším dnům JčL píší mj., že židovské obchody byly v den příchodu vojska až na další uzavřeny, „zaměstnancům však musí býti vyplacena mzda“. Některé kavárenské podniky opatřily se vývěskami: Židé nejsou vítáni. Zvýšení cen zboží, které není řádně odůvodněno, a zlomyslné ponechání zboží na skladě, sloužící snad spekulaci, bude přísně trestáno. Kdyby někde pod vlivem mimořádných okolností nebylo možno německé armádě odebrané zboží v hotovosti zaplatiti, jest nutné, aby si obchodníci dali od příslušných důstojníků ověřiti výdej zboží. Nepotvrzené účty nebudou uznány. Veřejnost je žádána, aby upustila od hromadných a nepředložených nákupů, hospodářství se dál rozvine v normálních poměrech.

Veškeré schůze a sportovní podniky jsou odloženy. V divadlech a biografech se nerušeně hraje. Restaurace a kavárny jsou otevřeny dál do 24 hodin. Péčí Okresního musea v Trhových Svinech má býti o velikonočních svátcích pamětní deska presidentu dru Emilu Háchovi na domě, ve kterém se narodil. Tím chce město naznačiti, jak si váží svého velkého rodáka.

Přejmenovávání

Oba listy 18. března mimo jiné informují o rozhodnutí městské rady o přejmenování některých ulic města – hlavního náměstí, dříve Masarykovo, na Náměstí Adolfa Hitlera, Benešovy ulice na ulici Konrada Henleina, Wilsonova náměstí na Náměstí Herrmanna Göringa a ulice 28. října znovu na bývalou Střelnickou ulici.

BZ zmiňuje, že říšská státní organizace pro stravování občanstva NSV zahájila okamžitě na územích pod ochranou wehrmachtu svou činnost bez ohledu národnosti potřebných. Už ve středu bylo vydáno půl milionu prvních jídel, z toho 450 000 teplých pokrmů z polních kuchyní. Náklady hradí se z dobrovolných sbírek. Jídla byla prozatím vydávána na Náměstí Adolfa Hitlera, v Lucerně, v Denisově třídě aj. „Němečtí vojáci nešetří a plní vrchovatě nádoby, které si lidé s sebou přinesli, vydatnou polévkou,“ chválí německý BZ.

Ku zdravotnímu opatrování už se na pochod do Čech vydalo 600 německých sester.

JčL rozvíjejí, že od chvíle, kdy politická správa povolila vyvěšovat vlajky českých barev, červené a bílé, jsou mnohé ulice, kde tyto vlajky převládají. Fronty před obchody textilními a s obuví již řídnou. Toho se týká vyhláška, že obchod, který zůstane zavřen déle než 24 hodin, bude zavřen úředně. Hojněji opatřeny jsou obchody vývěskami „arijský obchod“. V důsledku protižidovských opatření uzavřeli již židovští advokáti své kanceláře. „České obyvatelstvo se chová klidně a k příslušníkům německé armády loyálně a ve společenských střediscích pozorně,“ uzavírá český list sloupek s datem 19. března.

(Pokračování)