V rámci zařazeného bodu č. 10 s názvem - Zásady pro přidělování dotací do programu jednání Zastupitelstva města Prachatice si dovolím předložit své následující stanovisko. (Požaduji, aby bylo přílohou zápisu z tohoto jednání zastupitelstva města přímo u návrhu mého usnesení).

V důvodové zprávě překládaného bodu je uvedeno, že: „město má zájem tuto spolkovou a zájmovou činnost dlouhodobě podporovat a prohlašuje, že má zájem na fungování společenských, kulturních etc….“ – osobně se domnívám, že toto se v historii tohoto města dělo vždy a nebylo potřeba k tomu žádného prohlášení. (minimálně za doby, co si pamatuji za doby Ing. Bojanovského, Ing. Bauera).

Z důvodové zprávy však není vůbec zřejmé, kdy tento podklad byl projednán s ředitelkou Sportovního zařízení města Prachatice, s vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu ruku v ruce s ředitelkou příspěvkové organizace KIS a v neposlední řadě v komisi rady města pro kulturu a sport, jak jsem již mnohokráte na současné vedení města na jednáních zastupitelstva, apelovala. Nicméně je zjevné, že se tak neděje a starostovi a místostarostovi města jsou žádosti z řad členů zastupitelstva naprosto lhostejné.

Zároveň je z předloženého návrhu zřejmé, že zpracovatel tohoto podkladu nemá mimo jiné žádné zkušenosti s projektovými/dotačními náležitostmi ani s dotčenou legislativou, týkající se této problematiky.

Domnívám se, že je na výsost nutné předložený návrh do značné míry, podotýkám kvalitně a po odborné stránce exaktně, přepracovat a nechat jej projednat s dotčenými, výše zmíněnými orgány.

A) Po formální stránce:

Předložený dokument vůbec nesplňuje ani ten nejobecnější styl zásad, nedodržuje elementární legislativní terminologii a nevhodně zaměňuje odlišné pojmosloví. Dle mého názoru je ve velmi „surové“ podobě předkládán do ZM. Ani v nejmenším nepostihuje kompletní problematiku dané otázky.
Doporučuji tedy předělat kompletně do klasické obvyklé struktury číslování článků a číslování odstavců a spojit celý dokument v jeden. Přijde naprosto nadbytečné vytvářet samostatné tři samostatné dokumenty/zásady o jedné stránce, navíc fungující na stejném principu.

B) Po obsahové stránce:

• První odstavec v Preambuli - totožné u všech třech dokumentů/zásad a naprosto nadbytečné taktéž – resp. to samé co jest dle mého názoru zcela nadbytečně uvedeno v důvodové zprávě tohoto bodu, neb se podpora jako taková děje dlouhá léta v historii města Prachatice.

• Druhý odstavec v Preambuli – totožné u všech třech dokumentů/zásad. Nicméně je vidno, že se zpracovatel snažil vydefinovat finanční dar ? dotaci? nicméně název tohoto bodu předkládaného v rámci tohoto bodu zastupitelstva se nazývá dotace?? I po stanovení „ finanční dar (dále jen dotace)“ v textu, který následuje se používá pel mel pojmů – příspěvek, dar, dotace…opravdu zmatečné a zavádějící. Nedomnívám se, že v rámci prachatického zastupitelstva můžeme nově předefinovávat pojmy…. Dotace stejné jako finanční dar.

• Zároveň se domnívám, že není potřeba zmiňovat druhou polovinu tohoto odstavce: „ ..vyčlenění v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok….“ Je plně v kompetenci zastupitelstva do zásad se nedomnívám, že patří.

Dovoluji si uvést pro ozřejmění celé problematiky dané definice.

Definice dotace: Definici dotace poskytují zvláštní předpisy různým způsobem, v obecné rovině je dotace forma poskytnutí určitého množství finančních prostředků. Může a nemusí být poskytnuta na konkrétní účel. Jedná se veřejnoprávní akt.

Definice daru: „Souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Nemusí jít nezbytně o finanční dar, ale například i o ideu, nápad, dovednost, čas nebo výrobek.“ Zákonné náležitosti darování jsou upraveny v ustanovení § 2055 a násl. zákona 89/2012 Sb., obč. zákoníku a jedná se o soukromoprávní ujednání, jehož nevýhodou je nemožnost kontrolovat jak bude s prostředky nakládáno. Dar je možné odvolat pouze výjimečně, např. upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, či ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. V případě města si lze naplnění důvodů pro odvolání daru představit spíše obtížně.
Dle mého názoru je nutné sjednotit pojmosloví a rozhodnout zda se bude jednat o dotaci či finanční dar. Nicméně dále, z důvodu nejasnosti, budu používat pojem podpora.

V rámci předloženého podkladu dále absolutně postrádám rozložení zásad do obvyklého a v běžné praxi zcela zaběhnutého klasického členění:
• vydefinování pojmů,
• popis procesu a s tím souvisejících lhůt (ideálně do přílohy vložit schéma celého procesu),
• rozhodování – práva a povinnosti komise, vč. ukotvení jaký odbor tuto agendu bude mít na starosti
• podpis smlouvy či jiného aktu,
• závěrečné vyúčtování a stanovení pravidel a povinností pro každého uchazeče

V rámci předloženého podkladu taktéž postrádám následující a dle mého názoru velmi významné části zásad:
• Postup celého procesu vč. termínů a možnosti opravných prostředků pro kompletní transparentnost
• Vzorové přílohy žádosti o typ této podpory
• Vzorovou přílohu rozhodnutí o poskytnutí podpory
• Vzorovou přílohu závěrečného vyúčtování
• Způsob dokládání - platné registrace či čestného prohlášení (prostá kopie, ověřená kopie, ne starší než ?….etc)
• Informace zda se vyžaduje spoluúčast a v jaké % výši
• Uvedení maximální a minimální výše dotace
• Podmínky odstoupení do smlouvy
Nemohu podotknout, že mmch. v části o kritériích postrádám to nejdůležitější dle mého názoru – unikátnost, výjimečnost, národní či mezinárodní účast….
Dokument obsahuje pravopisné chyby, je značně nesourodý a nejasný.

Na základě výše uvedených argumentů se domnívám, že je zcela nemožné o tomto dokumentu dnes hlasovat a proto navrhuji jeho odložení s požadavkem zásadního předělání do některého z dalších zastupitelstev.
Zároveň bych ráda požádala starostu tohoto města, který je předkladatelem takového materiálu, aby příště do zastupitelstva byly předkládány opravdu kvalitně, adekvátně a odborně zpracované podklady. Děkuji.


RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková