Kolegové z Prahy v úvodu všech setkání seznámili, kde se v projektu nacházíme a kam směřujeme. 24. června bude zastupitelstvu města Prachatice předložen plán, který bude ještě veřejností od připomínkován a kde by měly být zohledněny potřeby daných cílových skupin, uživatelů, klientů, veřejnosti, ale i poskytovatelů a zadavatelů služeb.

První pracovní skupina se zabývala osobami se zdravotním postižením, jejich službami nejen registrovanými, ale také doplňkovými a valná část byla zaměřena na osoby pečující. Hana Vlasáková, která vede PS Osoby se zdravotním postižením předložila hned v úvodu několik připomínek. V celkovém přehledu služeb bylo doplněno: poskytovatelé terénních služeb, doplňkové služby, vypuštěno výhledy financování u doplňkových služeb. V diskuzi se doladily některé nerovnosti. Padlo i několik dobrých příkladů od Kláry Kavanové Muškové v oblasti služeb pro OZP, odlehčovací služby, OA… Nově v plánu zazní budované chráněné bydlení pro OZP v Prachaticích.

Druhá skupina se jala plánování pro seniory a se seniory. Pobytové služby stávající jsou vytížené, poskytují kvalitní péči, byť i zde je stále řešena personální migrace osob, jako i ve všech ostatních formách poskytovaných služeb (ambulantní, terénní služby). Nedostatek je stále v odlehčovacích službách, přestože je nabízí hospic, Domácí hospic sv. Jakuba formou terénní služby a Nemocnice Prachatice – sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení, tak tato služba je nedostačující. I zde se dlouze hovořilo o pečujících osobách (mnohdy se jedná o osoby, které pečují o své děti a pak tedy i rodiče). Kladně byla hodnocena podpora města při získání nového upraveného vozu i pro osoby na vozíku formou Taxíku Maxíku, který provozuje KreBul, o.p.s. a podpory „sociálního automobilu“ pro Charitu Prachatice-Vimperk.

Velmi silná skupina je skupina pro Rodiny s dětmi. Velká diskuze byla ohledně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi stran Českého červeného kříže Prachatice, Charity Prachatice – Vimperk a vedoucí odboru sociálních věcí, kde Světlana Růžičková uvedla vše s vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Alenou Dejmkovou, vše na pravou míru. V současné době je cca přes 20 rodin, které potřebují individuální péči, a to jim mohou nabídnout obě služby. I zde možná půjde o zdravou konkurenci a možnost vybrat si toho, koho klient ve spolupráci s odborem sociálních věcí si určí. Na Prachaticku je i velká řada dětských skupin a nových spolků, o kterých jsme v minulém plánu také nepsaly. Závěrem setkání bylo všem nabídnuto ze strany města setkání v rámci dne rodiny 15.5.2024 v Národním domě v Prachaticích, kde se uskuteční veletrh Prorodinných aktivit.

Zdeněk Krejsa, ředitel Občanské poradny v Prachaticích vede již pravidelně skupinu Osoby v krizi. Bylo konstatováno, že stále narůstá zadlužených osob. Chybí informace o využívání obecně prospěšných pracích. Nutné získání propojení mediační a probační služby, zapojení městské policie, úřadu práce a dalších služeb, které se neozvaly, do samotného plánování a připomínkování.

Nabízíme závěrem termíny:

• 15.5.2024 Den rodiny v Prachaticích

• květen – veřejné projednání budoucího plánu

• 24.6.2024 schvalování KPSS ORP Prachatice v zastupitelstvu města

Máte podněty ve věci rozvoje sociálních služeb? Napište na KPSS@Prachatice.cz