Mezi městy Mauthausen a Prachatice existuje již dlouholeté partnerství (1991). Jak Mauthausen, tak Prachatice věnují velkou pozornost sociálním tématům.

Mnoho nevýdělečných projektů a spolků se angažuje v rámci programů, které se zabývají tématy, jako jsou demokracie, tolerance a lidská práva. Jedním konkrétním výstupem byla aktivní účast zástupců města a neziskového sektoru na sympóziu o Lidských právech v rakouském Mauthausenu od 7. - 10. 11. 2019.

Hlavním tématem mezinárodního sympózia byla Lidská práva – senioři – důstojný život. Trh informací: Prezentace sociálních organizací z Rakouska a České republiky zabývajících se tématem lidských práv. Pódiový rozhovor: organizace pódiového rozhovoru, jehož se zúčastnili i účastníci z České republiky – Praha, Prachatice.

Při sestavování programu za českou výpravu jsme nabídli organizátorům fotografickou výstavu Prachatice - Obec přátelská seniorům 2019, kterou sestavila Hanka RH+ Rabenhauptová. Výstava dokumentovala život v různých oblastech života seniorů – bydlení, sport, kultura, vzdělávání, tanec, hudba, dobrovolnictví, mezigenerační vztahy …

Město Prachatice na pódiu, vedle starostů měst, která sympózium organizují Thomase Punkenhofera z Mauthausenu, Christiana Aufreitera z Langensteinu a Ericha Wahl ze St. georgen/Gusenu a zástupců dalších států (Itálie, Polsko, Německo, Rakousko), představila Hanka Rabenhauptová. Přítomné pozdravila a ujistila, že i v našem městě, státu jsou lidská práva respektována, vyučována a individuálně aplikována. Je stále třeba o nich hovořit, připomínat si je a také se dle nich chovat. Cílem snažení je pak kvalita židova ve městě, pro seniory a zachovávání lidské důstojnosti jak v sociálně zdravotní oblasti, tak ve všech ostatních.

Workshop, který nabídlo na konferenci město Prachatice (v dopolední i odpolední části) „Jak se žije starším lidem v Prachaticích …“ měl kladné ohlasy. V první části byl spuštěn film na téma a „Sociální služby na Prachaticku“, v druhé části prezentace pak život seniorů v Prachaticích v různých oblastech (bydlení, podpora, pomoc, péče, vzdělávání, kultura, sport, dobrovolnictví …) v třetí části došlo na praktické ukázky „jak se může cítit starý člověk s určitým zdravotním omezením a přítomní si na píseň Karla Gotta v německém jazyku Být stále mlád vyzkoušeli gerontoblek, brýle simulující vady zraku, rukavice s ukázkou Parkinsonovy choroby a řadu dalších. Úsměvná byla i závěrečná ukázka a pozvání do „kavárny po tmě“. Domnívám se, že reprezentace české skupiny za město Prachatice byla dobře hodnocenou součástí celé konference.

Nezisková organizace KreBul o. p. s., která se dlouhodobě zabývá tématy multikulturní výchovy, konferencemi k Pochodu smrti, má blízko k tématu dodržování lidských práv s Mauthausenem. Udržuje partnerství s městem i během roku při setkávání nad tvorbou projektů, exkurzemi apod. V letech 1914 – 1918 v Mauthausenu fungoval válečný zajatecký tábor a v roce 1938 zde byl vybudován koncentrační tábor - dnešní pamětní místo, prohlídka a uvědomění). Společnost KreBul o.p.s. jak sdělil ředitel Zdeněk Krejsa, pro nastávající rok připravuje exkurz na nová místa historie po stopách holocaustu (např. Polsko).

Během sympózia jsme se zúčastnili řady workshopů, vernisáže výstavy, koncertů, prohlídky města, literárního rána, hudebního večera, výměny názorů…

Po celou dobu sympózia tlumočila Bohdana Kollarová. Hlavní organizátorkou celého sympózia byla Andrea Wahl, které patří poděkování za celý průběh akce.

Hanka RH+ Rabenhauptová